Kunnanhallitus, kokous 22.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Vaalilautakunnan ja -toimikunnan asettaminen kuntavaaleihin 2021

MUODno-2021-71

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Vaalilain (714/98) 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Lisäksi laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava yksi tai useampi vaalitoimikunta, joihin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Kuntavaaleissa jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa (kunnallisvaalit 2017) ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Kuntavaaleissa ehdolla oleva ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä.

Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten kelpoisuudesta on voimassa, mitä kuntalaissa on säädetty kelpoisuudesta kunnallisiin luottamustoimiin. Lisäksi tasa-arvolain vaatimusten tulee täyttyä erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle. Valtuuston päätöksen 2.5.2016 § 15 mukaisesti kunta muodostaa kuntavaaleissa yhden äänestysalueen, joten hallituksen tulee asettaa yksi vaalilautakunta.

Koronatilanteen vuoksi Oikeusministeriö suosittelee nimeämään riittävän määrän varajäseniä vaalilautakuntaan ja –toimikuntaan.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus asettaa kuntavaaleja varten vaalilain, kuntalain ja tasa-arvolain säädösten mukaisesti

 1. vaalilautakunnan, jossa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä
 2. terveyskeskuksen, Marjapaikan ja Ojusniityn vaalitoimikunnan, jossa on kolme jäsentä ja kolme varajäsentä.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja 

 1. asetti vaalilautakunnan, jossa on viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä vaalitoimikunnan, jossa on kolme jäsentä ja kolme varajäsentä sekä
 2. nimesi vaalilautakunnan 
 • Johanna Jäntti (puheenjohtaja)
 • Jari Muotka (varapuheenjohtaja)
 • Eva Kaján (jäsen)
 • Kyllikki Kurki (jäsen)
 • Hanna Roimaa (jäsen)
 • Johanna Lapinoja (varajäsen)
 • Sami Halmekivi (varajäsen)
 • Airi Sinikumpu (varajäsen
 • Anne-Mari Keimiöniemi (varajäsen)

ja terveyskeskuksen, Marjapaikan ja Ojusniityn vaalitoimikunnan

 • Sami Muotka (puheenjohtaja)
 • Ulla-Riitta Luhtaanmäki (varapuheenjohtaja)
 • Helena Suomaa (jäsen)
 • Reija Niemelä (varajäsen)
 • Elina Niemelä-Muotka (varajäsen)
 • Tuula Niemelä (varajäsen)

Hallitus päätti nimetä vaalilautakuntaan yhden varajäsenen seuraavassa kokouksessa.

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntavaalien ajankohtaa siirrettäneen niin, että varsinainen äänestypäivä on 13.6.2021. Siirtäminen edellyttää lakimuutosta ja se on käsittelyssä eduskunnassa.

Sami Halmekivi on ilmoittanut, että kuntavaalien siirtyessä kesäkuulle, hän on estynyt toimimaan vaalilautakunnan varajäsenenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää vaalilautakuntaan kaksi varajäsentä. 

Päätös

Hallitus päätti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

Kokouskäsittely

Petteri Hirsikangas saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)