Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 203 Edustajan nimeäminen Lapin liiton edustajainkokoukseen

MUODno-2021-273

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Perussopimuksen mukaan Lapin liitto toimii maakunnan, sen kuntien ja asukkaiden eduksi kehittämis-, suunnit­telu-, tutkimus- ja edunvalvonta-asioissa. Lapin liitolle kuuluu myös maakuntasuunnittelu ja -kaavoitus sekä alueellisen pelastustoimen järjestäminen.

Perussopimuksen 6 §:n mukaan kuntien edustajainkokous valitsee valtuuston jäsenet ja heille henkilö­kohtaiset varajäsenet ja 7 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee edustajainkokoukseen edustajan edellisen vuoden alun asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja ja varaedustaja jokaista alkavaa 3 500:aa asukasta kohti, kuitenkin enintään neljännes rajoittamattomasta  kokonaisedustajamäärästä.

Edustajan ja varaedustajan tulee olla jäsenkunnan valtuutettuja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni.

Maakunnan liiton toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään kuntalain 55 §:ssä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Lapin liiton edustajainkokoukseen.

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)