Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 210 Edustajan valitseminen Suomen Kuntaliiton kuntapäiville

MUODno-2021-389

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntien etu- ja palvelujärjestönä toimiva Suomen Kuntaliitto vahvistaa ja tukee kuntien itsehallintoa sekä kuntien ja kuntayhtymien toimintaedellytyksiä, yhteistyötä ja elinvoimaisuutta. Jäsenkunnat (hallitus tai valtuusto) saavat valita edustajia kuntapäiville väkiluvun mukaisessa suhteessa siten, että alle 4 000 asukkaan kunnasta valitaan yksi edustaja. Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Suomen Kuntaliiton kuntapäiville.

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)