Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Edustajien valitseminen Tornionlaakson Neuvostoon

MUODno-2021-391

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Tornionlaakson Neuvosto on yhteistyö- ja edunvalvontaelin, jonka tehtä­vänä on edistää Tornionlaakson kuntien, elinkeinoelämän, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten keskinäistä ja kansainvälistä yhteistyötä huolehtimalla alueen edunvalvonnasta ja kehittämisestä sekä kulttuuriperinnön säilyttämisestä.

Johtosäännön mukaan jäsenkunnat nimeävät kunnalliseksi vaalikaudeksi edustajansa ja henkilökohtaiset varaedustajat. Muonion kunnan tulee valita kaksi edustajaa ja saman verran varaedustajia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaksi edustajaa ja heille henkilökohtaiset varaedustajat Tornionlaakson Neuvostoon.

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)