Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Hyvinvointikoordinaattorin työvapaahakemus

MUODno-2021-356

Valmistelija

 • Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi

Perustelut

Hyvinvointikoordinaattori ********* on 21.6.2021 päivätyllä hakemuksellaan hakenut palkatonta työvapaata 2.8.2021-1.8.2022 väliselle ajalle. Perusteena on määräaikainen työ toisen työnantajan palveluksessa. Hakija haluaisi käyttää mahdollisuuden määräaikaiseen työhön sekä ammattillisista että henkilökohtaisista syistä.

Kyseessä olisi harkinnanvarainen työvapaa. Harkinnanvaraisella virka-/työvapaalla tarkoitetaan sellaisia virka- /työvapaita, joita työnantaja ei ole lain tai sopimusmääräyksen perusteella velvollinen myöntämään (KVTES V Luku 11 § 3. mom. soveltamisohje).

Kunnanhallitus on 24.9.2012 hyväksynyt kunnan henkilöstöperiaatteet, joiden 6.luvussa käsitellään virka- ja työvapaita. Periaatteissa todetaan, että harkinnanvaraisten virka- ja työvapaiden myöntämiseen perustellusta syystä suhtaudutaan Muonion kunnassa henkilöstön työhyvinvointia sekä työ- ja muun elämän yhteensovittamista edistävänä tekijänä myönteisesti. Edellytyksenä vapaan myöntämiselle on virka-/työvapaahakemuksen jättäminen vapaan kestoon ja sijaisjärjestelyihin suhteutettuna hyvissä ajoin ennen haetun vapaan alkamista sekä tehtävien hoidon järjestyminen sijais- tai muin järjestelyin. Perusteen virka-/työvapaiden myöntämisen rajoittamiselle voivat muodostaa useiden henkilövaihdosten tai tilapäisjärjestelyjen aiheuttama tehtävien hoidon rikkonaisuus ja tämän haitalliset vaikutukset toiminnan järjestämiseen, sekä muut kunnan toimintaan haitallisesti vaikuttavat tekijät. Pidemmät virkavapaat myönnetään hakemuksen mukaisesti pääsääntöisesti täysinä kuukausina tai kokonaisena vuotena. 

Virka-/työvapaata toisen työnantajan palveluksessa hoidettavia tehtäviä varten voidaan myöntää viranhaltijan/työntekijän hakemuksesta pääsääntöisesti koeajaksi. Mahdollisuus vapaaseen pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään. Erityisistä syistä (esimerkiksi pidemmät määräaikaiset EU-tehtävät) voidaan myöntää myös vuotta pidempi virkavapaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus myöntää ********* harkinnanvaraisen virkavapaan 2.8.2021-1.8.2022. Harkinnanvarainen virkavapaa on palkaton.

 

Lisäksi kunnanhallitus linjaa seuraavaa harkinnanvaraisista virkavapaista/työlomista:

 • Harkinnanvaraista virkavapaata/työlomaa voidaan myöntää määräajaksi, enintään vuodeksi kerrallaan, esimerkiksi toisen työnantajan palveluksessa työskentelemiseksi, jos siitä katsotaan olevan etua työnantajalle. Em. tilanteissa, jossa harkinnanvaraista virkavapaata/työlomaa myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan, on kyseessä oltava määräaikainen tehtävä toisen työnantajan palveluksessa.
 • Harkinnanvaraista virkavapaata/työlomaa voidaan myöntää koeajan ajaksi, mikäli henkilö on saanut vakinaisen tehtävän toisen työnantajan palveluksessa.
 • Mikäli palvelualueen, tehtäväalueen tai tehtäväyksikön työtilanne, sijaistarve tms. syy ovat yksilöitävissä olevia esteitä, harkinnanvaraista virkavapaata /työlomaa ei myönnetä.
 • Harkinnassa tulee ottaa huomioon palvelussuhteen kesto ja aiemmin myönnetyt harkinnanvaraiset virkavapaat/työlomat. Useamman kuukauden harkinnanvaraista virkavapaata/työlomaa ei tule myöntää ollenkaan, jos palvelussuhde ei ole kestänyt vähintään yhtä vuotta.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen sillä lisäyksellä, että yhteistoimintaryhmän tulee käsitellä linjaukset harkinnanvaraisista virka-/työvapaista. 

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana Juha Niemelä teki esityksen, että linjaukset harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden myöntämisestä siirretään syksyyn uuden hallituksen linjattaviksi. Jukka Korhonen kannatti esitystä. 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä. Äänestys suoritetaan nimenhuutona ja ne, jotka kannattavat kunnanjohtajan esitystä äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Niemelän esitystä, äänestävät Ei. Hallitus hyväksyi äänestysmenettelyn. 

Jaa-ääniä annettiin neljä (Back-Tolonen, Friman, Kuortti ja Keimiöniemi) ja Ei-ääniä annettiin kaksi (Korhonen ja Niemelä).

Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan esityksen harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden linjauksista tulleen hallituksen päätökseksi. 

Tiedoksi

hyvinvointikoordinaattori, palkanlaskenta, yt-toimielin

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.