Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 204 Jäsenten valitseminen Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon

MUODno-2021-368

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Perussopimuksen mukaan Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian tehtävänä on järjestää ammatillista ja muuta toisen asteen koulutusta, aikuiskoulutusta ja ammattikorkeakoulutusta ja toimia koulutuksen alueellisena asiantuntijana ja aluevaikuttajana. Kuntayhtymä toteuttaa koulutukseen ja toimialueen elinkeinoelämän ja julkishallinnon kehittämiseen liittyvää tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja työelämän kehittämis- ja pal­velutehtäviä sekä muuta toimialaansa kuuluvaa mahdollista palvelu-toimintaa.

Yhtymävaltuustossa kunnalla on yksi paikka jokaista kunnan alkavaa 3 000:ta asukasta kohti, kuitenkin vähintään kaksi paikkaa ja jokaisella jäsenellä on yksi ääni.

Kuntayhtymien toimielinten kokoonpanosta ja valinnasta säädetään kuntalain 55 ja 58 §:issä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee toimikaudekseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian yhtymävaltuustoon.

Valinnoissa noudatetaan kunta- ja tasa-arvolakia sekä hallintosääntöä.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)