Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 202 Kirjastoauton johtokunnan jäsenten valitseminen

MUODno-2021-352

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Enontekiön, Kautokeinon ja Muonion kunnat ovat maaliskuussa 2014 allekirjoittaneet sopimuksen kuntien yhteisen kirjastoautotoiminnan jatkamisesta. Isäntäkuntana toimii Muonio.

Sopimuksen mukaan kirjastoautotoimintaa johtaa ja ohjaa kuntien yhteisenä luottamuselimenä kirjastoauton johtokunta. Kukin kunta nimeää johtokuntaan kaksi edustajaa valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunnittain aakkosjärjestyk­sessä. Varapuheenjohtajuus siirtyy uudella kaudella puheenjohtajuudeksi.

Kuntalain 74 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan

  1. asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö
  2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtävä-alueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
  3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Johtokuntaan tai toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Kuntalain 31 §:n mukaan valtuusto voi päättää mm. että muu toimielin kuin valtuusto valitsee johtokunnan jäsenet tai osan jäsenistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se nimeää kirjastoauton johtokuntaan kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi yhteistyösopimuksen, kunta- ja tasa-arvolain sekä hallintosäännön mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)