Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Kirkonkylän asemakaavan muuttaminen korttelin 124 a:n osalta

MUODno-2021-222

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

XXXXX XXXXXXX ja ********* ovat tehneet ostotarjouksen Muonion kirkon kylän asemakaavan korttelin 124 a tontista. Kaupan yhdeksi ehdoksi on määritelty tontin kaavamuutos, jolla tavoitellaan tontin tehokkuusluvun nostoa (e=0,20 -> e=0,50) ja tontin käyttötarkoituksen muuttaminen palvelurakennusten alueeksi.

Kunnanhallitus esittää 26.4.2021 § 117 valtuustolle ostotarjouksen hyväksymistä. 

Kaavoituksen käynnistämissopimuksen perusteeksi sovelletaan Kuntaliiton mallia. Kaavamuutoksen kustannuksista vastaavat kaavamuutoksen hakijat. 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutoksen käynnistämisen Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 124 a.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Päätöksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko 16.33-16.45. Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Esteellisyys

Minna Back-Tolonen (hallintolaki 27 ja 28 § 1.mom.)

Kokouskäsittely

Minna Back-Tolonen ilmoitti olevansa esteellinen (asianosainen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Perustelut

  

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy muutoksen käynnistämisen Kirkonkylän asemakaavan korttelissa 124a.

Päätös

Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen. 

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.5.2021 § 16 Muonion kirkonkylän asemakaavamuutoksen käynnistämisen korttelin 124 a osalta. 

Kaavoituksen käynnistämiseksi laaditaan sopimus, josta luonnos on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy kaavoituksen käynnistysopimusluonnoksen (Muonion kirkonkylän asemakaavamuutoksen korttelin 124 a).

Hallitus valtuuttaa kunnan- ja hallintojohtajan tekemään siihen teknisluontoisia tarkistuksia.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • Minna Back-Tolonen

Kokouskäsittely

Minna Back-Tolonen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § asianosainen).


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.