Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Kunnanjohtajan syksyn 2021-kevään 2022 viransijaisuusjärjestelyt

MUODno-2021-379

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki jää lakisääteiselle virkavapaalle lokakuussa 2021 ja palannee töihin arviolta elokuussa 2022.

Virkavapaan ajaksi tulee valita sijainen ja kunnan organisaatiomuutostilanteen toteuttamisen vuoksi on perusteltua, että kunnanjohtajan sijaisuus toteutettaisiin sisäisin järjestelyin. Kunnanjohtaja on käynyt keskusteluja luottamushenkilöiden, hallintojohtajan ja hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan kanssa ja näkemys on, että hallintojohtaja toimisi kunnanjohtajan sijaisena ja hallinto- ja henkilöstösuunnittelija hallintojohtajan sijaisena kunnanjohtajan virkavapaan ajan.

Henkilöstöpäällikön (1.8.2021 alk.) tehtäviä jaotellaan ja hänen sijaisekseen palkattaisiin henkilö. Alustavan keskustelun pohjalta on suunniteltu, että tässä tehtävässä hoidettaisiin hallinnon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä, mutta organisaatiouudistuksen jalkauttamissuunnitelman mukaisesti Matti Pinola vastaisi sijaisuusaikana tehtäväkuvien ja TVA- rakenteen prosessikokonaisuudesta sekä valmius- ja varautumisasioista. Palkattavan sijaisen tehtäväkuva koostuisi osittain hallinto- ja henkilösuunnittelijan tehtäväkuvasta, mutta lisänä muita tehtäviä, tehtävänkuva tarkentuu elokuussa 2021.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtajan lakisääteisen virkavapaan ajan

  • hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan viransijaisena,
  • hallinto- ja henkilöstösuunnittelija (1.8.2021 alk. henkilöstöpäällikkö) toimii hallintojohtajan sijaisena.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Esteellisyys

  • Katri Rantakokko

Kokouskäsittely

Hallintojohtaja Katri Rantakokko poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1 § asianosainen).

Kunnanjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä tämän asian osalta. 

Hallitus keskusteli mm. rekrytoivan sijaisen tehtävänkuvasta.

Tiedoksi

asianosaiset, palkanlaskenta, osastot

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.