Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Kunnanjohtajan vuosiloman sijaisuusjärjestelyt

MUODno-2021-378

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki anoo vuosilomaa 1.7.2021-25.7.2021.

Kunnanjohtajan vuosiloman aikana hallintojohtaja Katri Rantakokko voi toimia vs. kunnanjohtajana aj. 1.7.-2.7.2021 ja maaseutupäällikkö Heikki Kauppinen aj. 3.7.-25.7.2021.

Kunnanhallituksen päätöksen 8.6.2020 § 142 mukaan, mikäli yhtäjaksoisesti vähintään kaksi viikkoa vuosilomasijaisena toimiva henkilö tekee sijaisuutensa aikana kaikki sijaistettavalle henkilölle kuuluvat tehtävät, maksetaan sijaiselle sama tehtäväkohtainen palkka kuin henkilölle, jonka sijaisena hän toimii. Palkkauksen tarkistamisajankohta on sijaisuuden alkamisajankohta ja tätä sovelletaan vuosilomansijaisuuksiin 1.5.2020 alkaen.

Hallintosäännön 29 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee kunnanjohtajan vuosilomaa koskevat asiat.

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy kunnanjohtajan vuosiloman ajalle 1.7.2021-25.7.2021.

Maaseutupäällikkö Heikki Kauppiselle maksetaan sijaisuuden ajalta kunnanjohtajan palkka 3.7.-25.7.2021. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Tämän asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko 17.08-17.20. Tauon jälkeen pidettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan läsnä samat henkilöt kuin ennen taukoa (ml. kunnanjohtaja). 

Esteellisyys

  • Laura Enbuska-Mäki

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (hallintolaki 28.1. § asianosainen).

Tiedoksi

asianomaiset, palkanlaskenta, osastot

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.