Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen

MUODno-2021-385

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että puheenjohtajien toimikausi on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puhe-oikeus kunnanhallituksen kokouksessa.

Hallintosäännön 83 §:n (1.8.2021 alk.) mukaan valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.

Valtuustossa on kaksi varapuheenjohtajaa. Ennen puheenjohtajan ja vara-puheenjohtajien valintaa valtuusto päättää heidän toimikaudestaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

  • hyväksyy valtuuston puheenjohtajiston toimikaudeksi kaksi vuotta
  • valitsee puheenjohtajan 31.5.2023 saakka
  • valitsee ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan 31.5.2023 saakka.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)