Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 226 Kutsu mukaan Suomen kulttuurirahaston toimintaan

MUODno-2021-381

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Suomen Kulttuurirahasto on kutsunut kunnanjohtajan kannatusyhdistyksen jäseneksi.

Suomen Kulttuurirahasto sr muodostuu Säätiöstä (perustettu 1939) ja sen Kannatusyhdistyksestä (perustettu 1937). Säätiö koostuu keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta.

Säätiön 12-jäseninen hallitus edustaa monipuolisesti tieteen, taiteen, yhteiskunnan ja talouselämän tuntemusta. Se vastaa Kulttuurirahaston hallinnosta sekä apurahojen myöntämisestä asiantuntijoiden suositusten perusteella. Hallitus kokoontuu 8–10 kertaa vuodessa. Rutiinipäätösten lisäksi hallitus keskustelee aktiivisesti ja päättää suurista tukikohteista.

Talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelee raha-asiain toimikunta, jonka enemmistö on hallituksen jäseniä. Se myös päättää omaisuuden sijoittamisesta hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti.

Säätiön hallintoneuvosto on Kulttuurirahaston korkein valittu hallintoelin. Siihen kuuluu 27 jäsentä, joista 15 valitsee Kannatusyhdistyksen kevätkokous ja loput jäsenet hallintoneuvosto itse. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet sekä hyväksyy mm. talousarvion ja tilinpäätöksen.

Kannatusyhdistys tukee henkisesti ja taloudellisesti Suomen Kulttuurirahaston säätiötä mm. levittämällä tietoa Kulttuurirahaston toiminnasta. Sen johtokuntaan kuuluu 3–7 jäsentä. Johtokunta suunnittelee yhdistyksen toimintaa ja kutsuu sen jäseniksi suomalaisessa kulttuurityössä ansioituneita henkilöitä. Nykyisin jäseniä on noin 2 200.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy, että kunta liittyy Suomen kulttuurirahaston kannatusyhdistyksen jäseneksi sillä edellytyksellä, että tästä ei koidu kunnalle taloudellisia kustannuksia. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Suomen kulttuurirahaston säätiö

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.