Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 225 Lausuntopyyntö jäsenkunnille toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022–2024 ja talousarviota vuodelle 2022 varten

MUODno-2021-248

Valmistelija

  • Henri Muotka, vs. sosiaalijohtaja, henri.muotka@muonio.fi

Perustelut

Lapin Sairaanhoitopiiri varaa perussopimuksen 18 §:n mukaisesti jä sen kunnille mahdollisuuden antaa lausuntoja ja esityksiä toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheessa.Toiminnan suunnittelussa noudatetaan yhtymävaltuuston hyväksymiä strategisia linjauksia. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on 22.5.2019 § 79 antanut ohjeen toiminnan ja talouden suunnittelua varten vuosille 2020 – 2022 jatalousarvion 2020 laatimista varten.

Sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkunnilta lausuntoa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022 – 2024 ja talousarviota vuodelle 2022 varten sekä varaa perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnille tilaisuuden esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Lausunnot ja esitykset pyydetään toimittamaan Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle viimeistään 30.6.2021.

Vs. sosiaalijohtaja on laatinut pyydetyn lausunnon. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Lapin sairaanhoitopiirin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 vaikuttavat maltillisilta.  Kiitettävää on, että Lapin keskussairaalan laajennusinvestoinnin aiheuttamaa kustannusten kasvua tavoitellaan leikattavan ja taloutta tasapainotettavan muuten kuin jäsenkuntalaskutusta kasvattamalla. 

Läpilaskutettavien ostopalveluiden arvioitu 5% kasvu kuitenkin huolettaa. Kustannusten hillitsemiseksi tulisi palveluketjujen kehittämistyön tiivistäminen yhdessä kunnan kanssa ikäihmisten palveluiden ja erityisesti kotipalvelun kohdalla olla tulevan talousarviokauden keskiössä. Lisäksi päihde- ja mielenterveyspalveluiden palveluketjujen kehittämistyön jatkaminen ja saatavuuden turvaaminen. Palvelujen saatavuutta tulisi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon osalta vahvistaa erikoisosaamisen jalkauttamisella ja etävastaanottoa kehittämällä. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli mm. läpilaskutettavien kustannusten noususta sekä erikoissairaanhoidon kustannusten laskutuksen ennakoitavuuden puutteesta.

Tiedoksi

LSHP

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)