Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Oppisopimushakemus varhaiskasvatukseen

MUODno-2021-376

Valmistelija

  • Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi

Perustelut

XXX XXX on on toiminut lastenhoitajan sijaisena Päiväkoti Tunturihelmessä Mansikka-ryhmässä ajalla 17.2.-4.6.2021. Hän suorittaa lähihoitajan tutkintoa ammattiopisto Lappiassa, jossa on aloittanut opinnot elokuussa 2020. Lisäksi hän on tehnyt yhden harjoittelujakson kyseisessä Mansikka-ryhmässä ajalla 28.9.-20.11.2020.

XXX XXX on toimittanut 17.6.2021 kunnanhallitukselle varhaiskasvatusjohtajan kanssa keskusteltuaan kirjeen, jossa anoo oppisopimuspaikkaa päiväkoti Tunturihelmeen. Varhaiskasvatusjohtajan 18.6.2021 antaman lausunnon mukaan Mansikka-ryhmään tarvitaan syksyllä 2021 yksi työntekijä osa-aikaisuuksien (60% + 60%) sekä mahdollisen opintovapaan aiheuttaman vajeen täyttämiseksi. Lausunnon perusteella haetaan mahdollisuutta suorittaa hakijan opinnot loppuun 31.5.2022 mennessä Mansikka-ryhmässä. Varhaiskasvatusjohtajalta 23.6.2021 saadun lisäselvityksen perusteella em. osa-aikaisuuksien ja tänä vuonna varhaiskasvatuksessa toteutuneen opintovapaan vuoksi varhaiskasvatuksella on riittävät määrärahat kyseisen henkilön palkkaamiseen. Oppisopimuksesta on keskusteltu ammattiopisto Lappian kanssa ja aloitusajankohta olisi elokuun 2021 alusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy XXX XXXlähihoitajan oppisopimuskoulutuksen suorittamisen päiväkoti Tunturihelmen Mansikka-ryhmässä ajalla 1.8.2021-31.5.2022.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

hakija, varhaiskasvatusjohtaja, sivistystoimi, palkanlaskenta

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.