Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Pyyntö maaseutulautakunnan jäsenten nimeämiseen

MUODno-2021-358

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi 12.4.2012 sopimuksen lainsäädännön perusteella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluvien hallinnollisten tehtävien hoitamisesta ja tarpeellisten palvelujen järjestämisestä Enontekiön, Kittilän ja Muonion kuntien alueella. Muonion kunta toimii isäntäkuntana ja tehtävistä vastaa maaseutulautakunta.

Sopimuksen mukaan valtuusto valitsee lautakuntaan seitsemän jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Ennen valintaa Enontekiön valtuusto nimeää kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja Kittilän valtuusto kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Puheenjohtaja valitaan valtuuston toimikauden kahdeksi ensimmäiseksi vuodeksi Kittilän valtuuston ja 1. varapuheenjohtaja Enontekiön valtuuston nimeämistä jäsenistä ja lopputoimikaudeksi puheenjohtaja Enontekiön valtuuston ja 1. varapuheenjohtaja Kittilän valtuuston nimeämistä jäsenistä. Isäntäkunnan valtuusto valitsee 2. varapuheenjohtajan koko valtuustokaudeksi.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakunnan jäsenyyteen. Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

  1. asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva
    henkilö 
  2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa
  3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Lautakuntaan valitessa on huomioitava tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus pyytää Enontekiön ja Kittilän kuntia valitsemaan sopimuksen mukaan jäsenet ja varajäsenet maaseutulautakuntaan.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Kittilän kunta, Enontekiön kunta, maaseutupäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)