Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 231 Siistijän toimen perustaminen

MUODno-2021-225

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarviossa on siivouspalvelut siirretty kustannuspaikalle 4300. Siivouspalvelun tuottamisesta aiheutuvat menot kirjataan keskitetysti tuolle kustannuspaikalle ja toteutuneet kustannukset laskutetaan neljän kuukauden välein hallintokunnilta.

Palveluasumisyksikön valmistuttua kesäkuun lopussa, tulee siivouspalveluun yhden siistijän lisätarve.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt tämän vuoden talousarvioon 15 000 euron määrärahan palveluasumisyksikköön sisäisen siivouspalvelun hankintaan.

Hallintosäännön 20 § mukaan kunnanhallitus päättää uuden toimen perustamisesta. 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Tekninen lautakunta toteaa siivouspalvelun henkilöstömäärän riittämättömäksi palveluasumisyksikön valmistuttua ja esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa uuden siistijän toimen.

Päätös

Tekninen lautakunta hyväksyy ehdotuksen.

Perustelut

Tekninen lautakunta toteaa 25.5.2021 § 39 päätöksessä siivouspalvelun henkilöstömäärän riittämättömäksi palveluasumisyksikön valmistuttua ja esittää kunnanhallitukselle, että se perustaa uuden siistijän toimen.

Ravitsemispäällikkö on toimittanut lisää tietoja siistijän toimen perusteisiin:

 • hinnoittelutunnus: 08SII070 (1 854,28 euroa) 
 • TVA 243,35 euroa, tehtäväkohtainen palkka 2 097,63 euroa/kk.
 • työaikamuoto: yleistyöaika
 • kelpoisuus: koulutus, ammattitutkinto tai riittävä työkokemus.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus perustaa siistijän toimen 1.8.2021 alkaen

 • palkkahinnoittelutunnus KVTES:in mukaan 08SII070
 • TVA 234,35 euroa, tehtäväkohtainen palkka 2 097,63 euroa/kk
 • yleistyöaika
 • kelpoisuus: koulutus, ammattitutkinto tai riittävä työkokemus.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli kustannusvertailun selvittämisestä ostopalvelun ja oman toiminnan välillä.

Tiedoksi

tekninen toimisto, palkanlaskenta, hallinto- ja henkilöstösuunittelija

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.