Kunnanhallitus, kokous 28.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Uusien avoimien virkojen määräaikainen hoitaminen

MUODno-2021-380

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto päätti 24.5.2021 § 21 hyväksyä uuden organisaatiorakenteen 1.8.2021 alkaen (organisaatiomalli, palvelurakenne sekä johtamis- ja viranomaisrakenne). 

Organisaatiouudistusvalmistelussa ja yhteistoimintamenettelyneuvotteluissa todettiin, että kunnan palveluiden järjestämisen vuoksi tulisi perustaa viisi (5) uutta virkaa 1.8.2021 alkaen: kehittämispäällikkö, kiinteistöpäällikkö, avopalveluiden vastaava, tehostetun palveluasumisen vastaava ja työllisyysvastaava. 

Hallintosäännön mukaan kunnanvaltuusto perusti uudet virat 21.6.2021 § 29.  

Virat julistetaan haettaviksi ja täytetään mahdollisimman pian alkusyksyllä, mutta sitä ennen palvelujen turvaamiseksi nykyisten toimenhaltijoiden tulisi hoitaa avoimena olevia virkoja virkaa tekevinä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus ottaa1.8.2021 alkaen avoimia virkoja hoitamaan 

 • vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila
 • vt. kiinteistöpäällikkö Juha Vainio
 • vt. avopalveluiden vastaava Kati Korva
 • vt. tehostetun palveluasumisen vastaava Kati Sirkka ja
 • vt. työllisyysvastaava Annika Muotka. 

Palvelussuhteiden muut ehdot säilyvät ennallaan. 

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

asianosaiset, palkkahallinto, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, tekninen osasto, sosiaaliosasto

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.