Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Ehdotus hyvinvointikeskuksen tilatehokkuuden kustannusvaikutuksen ratkaisemiseksi

MUODno-2019-6

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi
  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi
  • Jussi-Pekka Tammilehto, tekninen johtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 30.3.2020, 69 §

Kunta pyysi tarjoukset hyvinvointikeskuksen toteuttamisesta ja valitsi Lehto Tilat Oy:n toteuttajaksi sen toimittaman tarjouksen mukaisesti. Hyvinvointikeskus otettiin käyttöön joulukuussa 2019. Maaliskuusta 2019 alkaen on kunta sekä Lehto Tilat Oy käynyt neuvottelua tehtyjen tilatehokkuuslaskelmien ratkaisemiseksi. 

Kunnan näkemyksen mukaan tilatehokkuuden laskennassa tulee verrata tarjoussuunnitelmia ja toteutussuunnitelmia. Kunta on 1.10.2019 lähettänyt ehdotuksen hyvinvointikeskuksen tilatehokkuuden kustannusvaikutuksen ratkaisemiseksi. Ehdotuksessa todetaan, että 28.1.2019 päivätyn hyvityksen tulisi olla 172 248 euroa (0 % alv), mutta kunta on valmis tulemaan vastaan 132 416,50 euroon. Kunta on tuolloin ehdottanut, että mikäli asiassa ei päästä sovintoon neuvotteluilla, asian ratkaisemisessa edetään välimiesoikeuteen.

Lehto Tilat Oy on toimittanut 28.3.2019 päivätyn rakennusosalaskelman. Lehto Tilat Oy on toimittanut 20.1.2020 vastineen, jossa uudistetaan aiemmin toimitettu hyvitysehdotuksen määrä 92 585 euroa. Kunta ja Lehto Tilat Oy ovat pitäneet yhteisen neuvottelutilaisuuden kunnanvirastossa 27.2.2020. Neuvottelun lopuksi Lehto Tilat Oy ilmoitti, että heidän lopullinen hyvitysehdotuksensa on 115 000 euroa.

Neuvottelun päätteeksi todettiin, että kunta vie omalta osaltaan asian hallituksen päätettäväksi. Lehto Tilat Oy on ilmoittanut 28.2.20, että se hyväksyy oikeudenkäyntimenettelyksi välimiesmenettelyn, mikäli hyvitysehdotuksista ei päästä sopuun.

Hallituksessa on 23.3.2020 kunnanjohtajan katsauksessa käyty alustavaa keskustelua asiasta ja sovittu, että asia valmistellaan 30.3.2020 kunnanhallituksen kokoukseen.

Ehdotus kunnanjohtaja

Koska hyvitysehdotuksesta ei ole päästy neuvottelemalla yhteisymmärrykseen Lehto Tilat Oy:n kanssa, kunnanhallitus päättää, että asia etenee välimiesoikeuden käsiteltäväksi. Kunta esittää, että hyvitys tilatehokkuuden kustannusvaikutuksista tulee olla 172 258 euroa (alv 0 %).

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 28.9.2020

Lehto Tilat Oy on lähestynyt kuntaa uudelleen ja pyytänyt neuvotteluun em. hyvitysehdotukseen liittyen. Neuvottelu pidettiin 14.9.20 ja Lehto Tilat Oy esitti hyvityssummaksi 124 000 euroa (alv 0 %). Neuvottelussa oli mukana Lehto Tilat Oy:n edustajina Pekka Kiviahde ja Mika Tahkola, Botnialaw Oy sekä kunnan edustajina kunnanjohtaja Laura Enbuska-Mäki, tekninen johtaja Jussi-Pekka Tammilehto, hallintojohtaja Katri Rantakokko sekä Ramboll Oy:n aluepäällikkö Sami Valitalo.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lehto Tilat Oy:n hyvitysehdotuksen 124 000 euroa (alv 0 %) ja päättää, että asia ei etene välimiesoikeuteen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lehto Tilat Oy, tekninen osasto, kirjanpito

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.