Kunnanhallitus, kokous 29.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 153 Ikäihmisten palveluiden hallinnon ja esihenkilöiden organisaatiorakenne ja sijaistaminen

MUODno-2022-266

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanjohtaja, kunnanhallituksen puheenjohtaja, hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, ikäihmisten palveluvastaava, sosiaaliohjaaja- koulukuraattori sekä hyvinvointipalveluiden toimistosihteerit ovat kokoontuneet 23.6.2022 pitämään palaveria hyvinvointipalveluiden tilanteesta. On selvitetty, että nyt palveluvastaavien tehtävät ovat liian kuormittavat, ja ikäihmisten palveluorganisaatioon olisi saatava vahvistusta tukemaan esimiestyöskentelyä sekä operationaalista hoitotyön johtamista. Niin ikään AVI:n esimiestyöpaikkaselvityksessä on todettu, että niin hyvinvointipalveluiden kuin hallinto- ja talouspalveluiden esimiestyössä on liian korkeaa kuormitusta, ja mm. tehtäväkuviin sekä näiden resurssointiin olisi kiinnitettävä huomiota.

23.6.2022 pidetyssä keskustelussa päädyttiin esittämään kunnanhallitukselle ratkaisua, että ikäihmisten palveluihin avattaisiin uusi osastohoitajan tehtävä.

Osastohoitaja:

 • Suunnittelee ja organisoi työyksiköiden päivittäistä toimintaa yhdessä esimiesten kanssa (työvuorojärjestelyt /-muutokset, henkilöstöresurssointi, rekrytointi lyhytaikaiset sijaiset, työsopimusten valmistelu)
 • Organisoi perehdytystä (avaimet, tunnukset ohjelmiin, luvat, ohjeistukset)
 • RAI-arviointien ajantasaisuuden seuranta yhdessä RAI-vastaavien kanssa
 • toimii tehtäväyksikkövastaavien sijaisena heidän poissaollessaan.

 

Osastohoitajan toimessa vaadittava koulutus olisi soveltuva AMK- tutkinto, ja tehtäväkohtainen palkka sama kuin sairaanhoitajilla.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus perustaa vakituisen osastohoitajan toimen. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle 15.000 euron lisämäärärahan myöntämistä ikäihmisten palveluille.

Kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan vahvistamaan osastonhoitajan tehtäväkohtaisen palkan ja hinnoittelutunnuksen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

hyvinvointipalvelut, kirjanpito, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.