Kunnanhallitus, kokous 29.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Nimeämispyyntö Tornionjoen tulvaryhmään

MUODno-2022-255

Valmistelija

  • Elli Rauhala, toimistosihteeri, elli.rauhala@muonio.fi

Perustelut

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta on saapunut 31.5.2022 päivätty nimeämispyyntö (LAPELY/141/2019) Tornionjoen tulvaryhmän jäsenten nimeämisestä.

Maa- ja metsätalousministeriö on päätöksellään (20.5.2022) jatkanut tulvaryhmän toimikautta 22.12.2024 asti. Lapin ELY-keskus pyytää kuntaa nimeämään jäsenen ja varajäsenen Tornionjoen tulvaryhmään 1.6.2022 alkaen. Nimeäminen pyydetään toimittamaan 30.6.2022 mennessä.

Tulvaryhmän muodostavat Lapin ELY-keskuksen, Lapin liiton, vesistöalueen ja rannikkoalueen kuntien ja Lapin pelastuslaitoksen edustajat. Lapin liiton edustaja on toiminut tulvaryhmien puheenjohtajana. Tulvaryhmien pääasiallisena tehtävä vuosina 2022-2024 on seurata tulvariskien hallintasuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista. Kokouksia on vuodessa 1-2 joko lähi- tai etäkokouksina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää Tornionjoen tulvaryhmään varsinaiseksi jäseneksi elinvoimajohtaja Jussi-Pekka Tammilehdon ja varajäseneksi rakennustarkastaja Jaakko Muotkan.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Tiedoksi

Lapin ELY, asianosaiset

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.