Kunnanhallitus, kokous 29.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 152 Tehtävien vaativuuden arviointiryhmän nimeäminen

MUODno-2022-312

Perustelut

Kunnanhallitus on kokouksessaan 27.9.2021 § 282 käsitellyt tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmän uudistamista. Hallitus hyväksyi laaditun tehtävien vaativuuden arviontijärjestelmän käytettäväksi syksyn 2021 aikan vaativuuden arvioinnissa KVTES:n, TS:n ja SOTE-sopimuksen alaisille tehtäville.

Vs. kunnanjohtaja on 29.3.2022 hankkinut palvelun tehtävien vaativuuden arviointiin ja Jopi-järjestelmän käyttöönoton.

Tavoitteena on, että syksyn 2022 aikana saadaan koko henkilöstön tehtäväkuvat tarkistettua ja TVA- prosessi vietyä loppuun. Tätä työtä varten pitää perustaa arviointiryhmä; arviointiryhmä käy läpi koko henkilöstön tehtäväkuvat, huolehtii näiden synkroniasta sekä esittää kunnanhallitukselle TVA:n arviointiryhmät sekä näiden tehtäväkohtaiset palkat.

Arviointiryhmä kokoontuu syksyllä viikoittain siten, että arviointityö olisi valmis joulukuun alkuun 2022 mennessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää TVA- arviointiryhmään yhteistoimintaelimen sekä päättää, että tarvittaessa palvelualuejohtajat osallistuvat arviointiryhmän työskentelyyn.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän esityksen.

Tiedoksi

yhteistoimintaelin, asianosaiset, palvelualueet

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.