Kunnanhallitus, kokous 29.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Vanhusneuvoston edustajan valitseminen Lapin hyvinvointialueen vanhusneuvostoon

MUODno-2022-233

Valmistelija

  • Lea Waljus, palvelusuunnittelija, lea.waljus@muonio.fi

Perustelut

Hyvinvointialuelain (32 §) mukaan jokaisesta alueen kunnasta tulee jäsen hyvinvointialueen vanhusneuvostoon. Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta (LENK) on ehdottanut, että kuntamme vanhusneuvosto asettaisi ehdolle eläkeläisjäsenistään mies- ja naisehdokkaan, josta hyvinvointialueen hallitus voisi nimetä kattavan ja monipuolisen neuvoston, jossa toteutuisi sukupuolten tasa-arvo ja jonka jäsenet edustaisivat kaikkia Lapin alueella toimivia valtakunnallisia eläkeläisjärjestöjä, joilla on valmiit kaksisuuntaiset tiedotuskanavat ikäihmisiin. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 16.6.2022 §13 ja päätöksessään esittää kunnanhallitukselle hyvinvointialueen vanhusneuvoston ehdokkaiksi Yrjö Perkkiötä ja Tarja Vuorista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää valita hyvinvointialueen vanhusneuvoston ehdokkaiksi Yrjö Perkkiön ja Tarja Vuorisen vanhus- ja vammaisneuvoston esityksen mukaisesti.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta, vanhus- ja vammaisneuvosto, asianosaiset

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.