Kunnanhallitus, kokous 29.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 151 Yhteistoimintaneuvottelut työllisyyspalveluiden siirtymisestä hyvinvointipalveluista

MUODno-2022-311

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa edellyttää, että työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

  1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
  2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;
  3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
  4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

 

Ennen kuin työnantaja ratkaisee yhteistoimintaelimessä käsiteltävät asiat tai henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti tämän ja työnantajan välillä.

Lisäksi mikäli kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Hyvinvointialueen astuessa voimaan 1.1.2023 alkaen, on kunnassa syytä valmistella nyt hyvinvointilautakunnan alla olevien työllisyyspalveluiden hallinnollinen palvelualue. Hyvinvointipalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle, hyvinvointilautakunta tullaan todennäköisesti esittämään lakkautettavaksi. On ratkaistava, siirtyvätkö työllisyyspalvelut elinvoimalautakunnan vai sivistyslautakunnan alle, ja miten ne asettuvat palveluhierarkiaan. Muonion kunnan työllisyyspalveluiden osalta muutosneuvottelut on käytävä etenkin 2 kohdan perusteella. Neuvotteluissa tullaan etenemään aikaisempien yt- neuvotteluiden osallistavalla menetelmällä. Varsinaisen yt- neuvotteluryhmän lisäksi asiantuntijoina voidaan kuulla työllisyyspalveluiden palveluvastaavaa. Uusi työllisyyspalveluiden organisoitumismallin sijoittuminen on tavoitteena tuoda vuoden 2022 viimeisen valtuuston päätettäväksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää työllisyyspalveluiden yt-lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut 1.9.2022 alkaen. 

Yhteistoimintaneuvotteluiden tarkempi aikataulu valmistellaan elo- syyskuun 2022 aikana. 

Kunnanhallitus nimeää yt- neuvotteluryhmään työnantajan edustajat. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi työnantajan edustajiksi Minna Backin, Manu Frimanin ja Jukka Korhosen.

Todettiin, että yhteistoimintaneuvottelut käydään 1-2 kohtien perusteiden mukaisesti.

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko klo 17.50-18.00.

Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen tauon alkamista. 

Tiedoksi

yhteistoimintaelin, hyvinvointipalvelut, työllisyysvastaaava

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)