Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Kansalaisopiston opettajien matkakorvaukset lukuvuosina 2022-23 ja 2023-24

MUODno-2022-451

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 1.8.2022 voimaan tulleet muutokset muuttavat tuntuvasti kansalaisopiston opettajien matkakorvauksia. Opettajien omavastuuosuus opetusmatkasta on aiemmin ollut 6 km/suunta, uudessa OVTES:ssa omavastuu nousee 20 km/suunta.

Tuntiopettajan oikeus matkakustannusten korvauksiin määräytyy KVTES:n ao. määräysten mukaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin. Tuntiopettajalle maksetaan matkakustannusten korvaukset tuntiopettajan asunnosta tai toimipaikasta opiston työpisteeseen kuitenkin enintään siltä osin kuin matka ylittää 20 kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. (OVTES 19§ Matkakustannusten korvaukset, voimaan 1.8.2022)

Kansalaisopiston toimii ainoastaan tuntiopettajien voimin ja tuntiopettajien toiminta-alue keskittyy kuntakeskukseen. Osalla tuntiopettajista matkat ovat pitkiä kuntakeskukseen tai sivukyliin. Opettajien liikkuminen omilla autoillaan on välttämätöntä, koska lähes kaikki opettajamme kuljettavat mukanaan opetusmateriaaleja ja –välineitä eikä joukkoliikenteen hyödyntäminen alueellamme ole käytännössä mahdollista.

Opiston tuntiopettajat on rekrytoitu pääasiassa kevään 2022 aikana lukuvuodelle 2022-2023 oletuksella, että kilometrikorvausten omavastuuosuus on edelleen 6 km/suunta eikä tietoa näin huomattavasta heikennyksestä OVTES:iin ollut tiedossa. Matkakorvauksien yllättävä heikentyminen voi johtaa kurssien peruutuksiin ja rekrytointien vaikeutumiseen jo tämän lukuvuoden aikana. Näin voi opiston opetustarjonnan monipuolisuus ja sivistyksellinen tasa-arvo kärsiä. Polttoaineen hinnan ollessa näin korkealla alueellamme, rajoittaa se tuntiopettajien halua liikkua omilla autoillaan, mikäli matkakorvausperuste muuttuu. Tuntiopettajat ovat elinehto toiminnallemme, mistä johtuen kilometreihin pohjautuva matkakorvaus on tärkeä osa heidän motivaatiotaan toimia usein oman työn ohessa kansalaisopiston tuntiopettajana. Matkakorvausten omavastuun nousu heikentäisi merkittävästi opiston mahdollisuuksia taata laadukas, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen opetus- ja kurssitarjonta.

Uusi virkaehtosopimus mahdollistaa paikallisen sopimuksen tekemisen. Kun työnantaja esittää työehtosopimusta parempaa korvausta, paikallisia neuvotteluja ei välttämättä tarvita. OAJ:n pääluottamusmiestä on informoitu asiasta sähköpostitse 2.10.2022.

Vuoden 2022 talousarviossa kansalaisopiston matkakustannuskorvauksiin on varattu määräraha alemman omavastuukilometrimäärän mukaisesti. Useat kunnat Lapissa ovat esittämässä samanlaista tapaa korvata matkakustannukset aikaisemman työehtosopimuksen mukaisesti.

Vt. kansalaisopiston rehtori esittää, kansalaisopisto maksaa tuntiopettajille matkakorvausta seuraavat kaksi lukuvuotta (2022-2023 ja 2023-2024) entisen virkaehtosopimuksen mukaisesti eli niin, että kilometrikorvauksesta vähennetään 6 km/suunta (omavastuuosuus). Kansalaisopisto ottaa lukuvuosina 2024-2025 ja 2025-2026 käyttöön uuden virkaehtosopimuksen mukaisen kilometrikorvausten omavastuuosuuden.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 1.8.2022 voimaan tulleet muutokset muuttavat tuntuvasti kansalaisopiston opettajien matkakorvauksia. Opettajien omavastuuosuus opetusmatkasta on aiemmin ollut 6 km/suunta, uudessa OVTES:ssa omavastuu nousee 20 km/suunta.

Sivistyslautakunta esittää 12.10.2022 § 92 kunnanhallitukselle, että kansalaisopisto maksaa tuntiopettajille matkakorvausta seuraavat kaksi lukuvuotta (2022-2023 ja 2023-2024) entisen virkaehtosopimuksen mukaisesti eli niin, että kilometrikorvauksesta vähennetään 6 km/suunta (omavastuuosuus). Kansalaisopisto ottaa lukuvuosina 2024-2025 ja 2025-2026 käyttöön uuden virkaehtosopimuksen mukaisen kilometrikorvausten omavastuuosuuden. Vuoden 2022 talousarviossa kansalaisopiston matkakustannuskorvauksiin on varattu määräraha alemman omavastuukilometrimäärän mukaisesti. Useat kunnat Lapissa ovat esittämässä samanlaista tapaa korvata matkakustannukset aikaisemman työehtosopimuksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että kansalaisopiston tuntiopettajille maksetaan matkakorvausta seuraavat kaksi lukuvuotta (2022-2023 ja 2023-2024) entisen virkaehtosopimuksen mukaisesti eli niin, että kilometrikorvauksesta vähennetään 6 km/suunta (omavastuuosuus). 

Päätös

Sakari Silén valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän päätöksen ajaksi. 

 

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Esteellisyys

  • Johanna Mikkola ja Pirkko Rauhala (hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

Pirkko Rauhala ja Johanna Mikkonen ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.  

Tiedoksi

palkat, sivistyspalvelut

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.