Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Lapin hyvinvointialueelle liikkeenluovutuksella siirtyvää henkiöstöä koskeva yhteistoimintamenettely

MUODno-2022-309

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön asemasta säädetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (ns. voimaanpanolaki) 18 §:ssä, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirto kunnista ja kuntayhtymistä hyvinvointialueelle sekä hyvinvointiyhtymään katsotaan liikkeen luovutukseksi. Liikkeen luovutukseksi katsotaan myös kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa olevien opiskeluhuollon psykologien ja kuraattoreiden siirtyminen hyvinvointialueelle ja hyvinvointiyhtymään. Myös kunnan 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtävien ja tehtäviä hoitavan henkilöstön siirrot katsotaan liikkeen luovutukseksi, jos tehtävää hoitavan henkilön tosiasiallisista tehtävistä vähintään puolet on 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien tukitehtäviä.


Työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan kunnassa, kuntayhtymässä, hyvinvointialueella ja hyvinvointiyhtymässä sovelletaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella (2 §, 449/2007), joka velvoittaa työnantajaa käsittelemään työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa ainakin lain 4 §:ssä mainitut asiat, jotka koskevat

 1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä; 
 2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta; 
 3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä 
 4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa- aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.


Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 11 §:n 1 momentin mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on selvitettävä niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä luovutus koskee:

 1. luovutuksen ajankohta tai suunniteltu ajankohta; 
 2. luovutuksen syyt; 
 3. luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä
 4. suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

 

Luovuttajan on annettava hallussaan olevat 1 momentissa tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista. Luovutuksensaajan on annettava 1 momentissa mainitut tiedot henkilöstön edustajille viimeistään viikon kuluttua luovutuksen toteutumisesta.


Henkilöstö- ja palvelussuhdetietojen luovuttamisesta Lapin hyvinvointialueen valmistelua varten on käyty erilliset yhteistoimintakäsittelyt, joissa on annettu ennakkotietoa henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueen palvelukseen. Henkilöstön siirto
Muonion kunnasta hyvinvointialueelle edellyttää, että luovuttaja ja luovutuksensaaja (Lapin hyvinvointialue) käyvät kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain mukaiset yhteistoimintamenettelyt. Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistoimintalain 5 §:n mukaan yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluva asia on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin työnantaja tekee ratkaisunsa. Työnantajan on annettava ennen yhteistoimintamenettelyn aloittamista asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot henkilöstölle. Tiedot on annettava mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ennen neuvottelujen alkamista, jotta niihin on mahdollista perehtyä riittävästi. Liikkeen luovutusta koskeva yhteistoimintakäsittely tulee toteuttaa luovuttavissa organisaatioissa hyvissä ajoin ennen hyvinvointialueiden toiminnan alkamista 1.1.2023. Käsittely voidaan toteuttaa luovuttavan organisaation yhteistoimintaelimessä tai erikseen koolle kutsuttavassa neuvottelussa.

Yhteistoimintavelvoite on täytetty, kun asiasta on neuvoteltu ja tiedot annettu edellä todetulla tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää: 

 1. käynnistää Lapin hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn; 
 2. käsitellä henkilöstön siirron Muonion kunnasta Lapin hyvinvointialueelle työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä; 
 3. selvittää em. yhteistoimintalain 11 §:n mukaiset asiat niille henkilöstön edustajille, joiden edustamia työntekijöitä liikkeen luovutus koskee; 
 4. antaa hallussaan olevat em. yhteistoimintalain 11.1 §:ssä tarkoitetut tiedot henkilöstön edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista; 
 5. edellä mainitut kohdat täytettyään todeta, että luovuttaja on täyttänyt asiassa em. yhteistoimintalaissa tarkoitetun velvollisuutensa asian käsittelemiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti käynnistää yhteistoimintaneuvottelut hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä 29.6.2022 § 149. 

Lapin hyvinvointialue toimitti 20.4.2022 luonnokset henkilöstön siirtosopimuksesta sekä siirtosuunnitelman. Siirtosuunnitelmassa kuvataan ja aikataulutetaan henkilöstön siirtoa ja siihen liittyvää asiakokonaisuutta sekä kuvataan henkilöstön siirtoon liittyvät tehtävät ja niiden aikataulut. Siirtosuunnitelmassa ja siirtosopimuksessa annetaan yhteistoimintalain 11 §:n mukaiset tiedot eli luovutuksen ajankohta, luovutuksen syyt, luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset sekä suunnitellut työntekijöitä koskevat toimenpiteet. Lopullinen siirtosopimus toimitettiin 24.10.2022.

Siirtosuunnitelma ja sopimusluonnos on esitelty yhteistoimintaelimessa 17.5.2022 § 7 ja henkilöstölle asia on esitelty verkkoinfossa 20.5.2022. Lisäksi henkilöstöä on tiedotettu intranetissä ja sähköposteilla. Varsinainen yhteistoimintakäsittely on käyty yhteistyötoimikunnan kokouksessa 27.10.2022.

Yhteistoimintaelin päätti kokouksessaan 27.10.2022:

 • todeta, että työnantaja on käsitellyt henkilöstön siirtosuunnitelman ja siirtosopimuksen koskien Muonion kuntaa ja Lapin hyvinvointialuetta työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella annetun lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä, 

 • todeta saaneensa selvityksen ja tiedot yhteistoimintalain 11 §:n mukaisista asioista, ja

 • todeta, että yhteistoimintamenettely voidaan päättää.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää todeta ja vahvistaa, että Muonion kunta työnantajana (luovuttajana) on täyttänyt yhteistoimintalaissa tarkoitetun velvollisuutensa Lapin hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön liikkeenluovutuksen käsittelemisestä yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

yt-toimielin, Lapin hyvinvointialue

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.