Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 259 Ravitsemis- ja siisteyspalvelujen yhteistoimintamenettely

MUODno-2022-519

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 24.10.2022 § 238, että kunta ei liity osakkaaksi Lapin Ateriapalvelut Oy-nimiseen yhtiöön ja ryhtyy sen sijaan selvittämään ja valmistelemaan ateriapalvelujen osalta muita vaihtoehtoja.

Yhtiöittämisselvitys on käynnissä ja perustettavaan yhtiöön siirtynevät kunnan ateria- ja siivouspalvelut.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa edellyttää, että työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

  1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
  2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;
  3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
  4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

Kunnan toiminnan yhtiöittämisen suunnittelussa on kyse tässä lainkohdassa tarkoitetusta palvelujen uudelleen järjestämisestä. Yhteistoiminnassa käsitellään yhtiöittämisen pääperiaatteet; valmisteilla olevan yhtiöittämisen perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot henkilöstölle. Lisäksi yhteistoiminnassa käsitellään henkilöstön siirtyminen liikkeenluovutuksella perustettavan yhtiön palvelukseen, kun/jos ruokapalveluiden ja siivouspalveluiden järjestäminen siirtyy yhtiön alaisuuteen. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti tämän ja työnantajan välillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus käynnistää ravitsemis- ja siisteyspalveluiden yt-lain mukaiset neuvottelut 7.11.2022 alkaen.

Kunnanhallitus nimeää yt-neuvotteluryhmään työnantajan edustajat.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi työnantajien edustajiksi neuvotteluissa Minna Backin, Manu Frimanin ja Jukka Korhosen. 

Tiedoksi

elinvoimapalvelut, yt-toimikunta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)