Kunnanhallitus, kokous 7.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 258 Yhteistoimintaneuvottelujen päättäminen työllisyyspalveluiden siirrosta

MUODno-2022-311

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa edellyttää, että työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa käsitellään ainakin sellaiset asiat, jotka koskevat:

 1. henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn organisoinnissa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä;
 2. palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteita, jos asialla voi olla olennaisia henkilöstövaikutuksia, kuten ulkopuolisen työvoiman käyttöä tai liikkeen luovutusta;
 3. henkilöstöön, henkilöstön kehittämiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun sekä työyhteisön sisäiseen tietojenvaihtoon liittyviä periaatteita ja suunnitelmia; sekä
 4. taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikaistamista, lomauttamista tai irtisanomista.

 

Ennen kuin työnantaja ratkaisee yhteistoimintaelimessä käsiteltävät asiat tai henkilöstö- ja koulutussuunnitelman, on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi valmisteilla olevan toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista ainakin niiden työntekijöiden kanssa, joita asia koskee. Neuvottelut on aloitettava niin ajoissa kuin mahdollista. Yksittäistä työntekijää koskeva asia käsitellään ensisijaisesti tämän ja työnantajan välillä.

Lisäksi mikäli kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa, toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Hyvinvointialueen astuessa voimaan 1.1.2023 alkaen, on kunnassa syytä valmistella nyt hyvinvointilautakunnan alla olevien työllisyyspalveluiden hallinnollinen palvelualue. Hyvinvointipalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle, hyvinvointilautakunta tullaan todennäköisesti esittämään lakkautettavaksi. On ratkaistava, siirtyvätkö työllisyyspalvelut elinvoimalautakunnan vai sivistyslautakunnan alle, ja miten ne asettuvat palveluhierarkiaan. Muonion kunnan työllisyyspalveluiden osalta muutosneuvottelut on käytävä etenkin 2 kohdan perusteella. Neuvotteluissa tullaan etenemään aikaisempien yt- neuvotteluiden osallistavalla menetelmällä. Varsinaisen yt- neuvotteluryhmän lisäksi asiantuntijoina voidaan kuulla työllisyyspalveluiden palveluvastaavaa. Uusi työllisyyspalveluiden organisoitumismallin sijoittuminen on tavoitteena tuoda vuoden 2022 viimeisen valtuuston päätettäväksi. 

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää käynnistää työllisyyspalveluiden yt-lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut 1.9.2022 alkaen. 

Yhteistoimintaneuvotteluiden tarkempi aikataulu valmistellaan elo- syyskuun 2022 aikana. 

Kunnanhallitus nimeää yt- neuvotteluryhmään työnantajan edustajat. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen ja nimesi työnantajan edustajiksi Minna Backin, Manu Frimanin ja Jukka Korhosen.

Todettiin, että yhteistoimintaneuvottelut käydään 1-2 kohtien perusteiden mukaisesti.

Kokouskäsittely

Ennen tämän asian käsittelyä puheenjohtaja totesi, että kokouksessa pidetään tauko klo 17.50-18.00.

Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi paikalla olevan samat henkilöt kuin ennen tauon alkamista. 

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Yhteistoimintaryhmä on kokoontunut 30.9.2022, 7.10.2022 ja 24.10.2022. Kokouksissa on esitelty eri malleja tehtävän järjestämiseksi ja ensimmäisessä tilaisuudessa mukana olivat myös asiantuntijoina elinvoimajohtaja, vt. kehittämispäällikkö, vt. työllisyysvastaava ja talouspäällikkö.

Yhteistoimintaryhmä esittää kunnanhallitukselle, että 1.1.2023 alkaen:

 • työllisyyspalvelut siirtyy elinvoiman palvelualueelle,
 • työllisyyspalvelut siirtyy kuntakehittäminen ja markkinointi -tehtäväalueen alle ja että em. tehtäväalueen nimi esitetään muutettavaksi ”kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut”-tehtäväalueeksi ja
 • työllisyysvastaavan lähiesimies on 1.1.2023 alkaen kehittämispäällikkö. Nimike säilyy työllisyysvastaavana. Tehtäväkohtaiset palkat tarkistetaan kunnan TVA- prosessin yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi, että kunta on täyttänyt asiassa yhteistoimintalain mukaisen velvoitteen ja toteaa yhteistoimintaneuvottelut päättyneeksi,
 • että työllisyysvastaavan nimike säilyy sellaisenaan ja lähiesimiehenä toimii 1.1.2023 alkaen kehittämispäällikkö,
 • että tehtäväkohtaiset palkat tarkistetaan käynnissä olevassa TVA-prosessissa.

 

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että

 • työllisyyspalvelut siirtyy elinvoiman palvelualueelle ja
 • työllisyyspalvelut siirtyy kuntakehittäminen ja markkinointi -tehtäväalueen alle ja että em. tehtäväalueen nimi muutetaan ”kuntakehittäminen ja työllisyyspalvelut”-tehtäväalueeksi.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen. 

Tiedoksi

asianosainen, elinvoimapalvelut, taloushallinto, palkat, valtuusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)