Sivistyslautakunta, kokous 15.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kulttuurikasvatussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2022-2025

MUODno-2022-280

Valmistelija

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kulttuurikasvatussuunnitelmat perustuvat lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta. Kunnan kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, jolla kunta edistää kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista, saatavuutta ja käyttöä sekä taide- ja kulttuurikasvatusta ja kulttuuriperintöä. Taiteen ja kulttuurin rooli elämän rikastuttajana on kiistaton. Luova talous ja kulttuurinen ulottuvuus vahvistuvat kestävän kehityksen näkökulmien myötä. Taide ja kulttuuri tuottavat kuntalaisille hyvinvointivaikutuksia. Taide ja kulttuuri tuleekin nähdä kunnan voimavarana.

Muonion kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaa vuosille 2022-2025 on laadittu kevään 2022 aikana monialaisessa yhteistyössä kunnan eri palvelualueiden kesken kirjastojohtaja-kulttuurisihteerin vetämänä. Suunnitelman laadinnassa on ollut tukena Lastenkulttuurikeskusten liitto. Liiton takoituksena on tukea kuntia kulttuurikasvatussuunnitelmien kehittämisessä ja jakaa valtakunnallisen lastenkulttuuriverkoston kulttuurikasvatusosaamista eteen päin.

Kulttuurikasvatussuunnitelma avulla tarjotaan lapsille ja nuorille taidetta ja kulttuuria osana koulupäivää kullekin ikäluokalle sopivalla tavalla. Se on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta. Suunnitelma voi ulottua varhaiskasvatuksesta aina toisen asteen koulutukseen saakka tai jopa koko elämänkaaren ajaksi kuten Muonion kulttuurikasvatussuunnitelma. Koko perusopetuksen kattava suunnitelma mahdollistaa lapsille ja nuorille tutustumisen taidelaitoksiin, eri taidemuotoihin sekä oman kunnan kulttuuriperintöön. Suunnitelma perustuu kunnan omaan kulttuuriperintöön sekä paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Kulttuurikasvatussuunnitelma ei ole vain kouluissa tapahtuvaa. Se on kaiken ikäisille ovi koko kunnan kulttuuriseen arvomaailmaan, jossa luonto ja puhdas ilma ovat keskiössä. Kasvatussuunnitelmassa painottuu Muonio ja lähiympäristö sekä oman lähiseudun sekä opetussuunnitelman mukaiset käynti- ja vierailukohteet. Resurssit käytetään yleensä siten, että ne palvelevat mahdollisimman monia ikäryhmiä. Suunnitelma juurrutetaan pysyväksi osaksi kunnan toimintaa.

Muonion kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaa päivitetään vähintään neljän vuoden välein ja se on pohjana kulttuuripalvelujen taloussuunnittelussa. Suunnitelman avulla taataan laadukas ja tasa-arvoinen kulttuurikasvatus kunnassa. Päivityksestä vastaa kirjastojohtaja-kulttuurisihteeri ja sen tehdään yhteistyössä kunnan eri palvelualueiden kesken.

Kulttuurikasvatussuunnitelma on oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy kulttuurikasvatussuunnitelman vuosille 2022-2025.

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Tiedoksi

Sivistyspalvelut, hyvinvointipalvelut, elinvoimapalvelut