Sivistyslautakunta, kokous 31.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muutos perusopetuksen opetussuunnitelmaan, luku 12.4

MUODno-2022-23

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Perusopetus esittää liitteen mukaista lukua 12.4 osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa. Luku käsittelee valinnaisaineita erityisesti 8. ja 9. luokalla. Yksityiskohtaisesta tarjonnasta päätetään lukuvuosittain. Tarjonnassa pyritään monipuolisuuteen. Vuosiluokkien koko vaikuttaa opetustarjonnan toteuttamismahdollisuuksiin. Edellytettäviä ryhmäkokoja tarkastellaan sivistyspalveluiden kokonaisrakenneuudistuksen yhteydessä.

Esitys vastaa pääosin voimassa ollutta käytäntöä sillä muutoksella, että jatkossa useampia aineista voi valita erikseen 8. ja 9. luokan osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta hyväksyy esitetyn muutoksen perusopetuksen opetussuunnitelmaan.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Perusopetus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan sivistyspalveluihin määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion sivistyslautakunta

Sivistyspalveluiden yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 b
Sähköpostiosoite: sivistys.tsto@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kunnanviraston aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan sivistyspalveluista.