Sivistyslautakunta, kokous 31.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Perhepäivähoidon kustannuskorvaus 2022

MUODno-2022-24

Valmistelija

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Perustelut

Suomen Kuntaliitto on lähettänyt suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuodelle 2022. Suositusta tarkistetaan käyttäen laskennan perusteena viimeisimpiä käytettävissä olevia indeksejä ja suositusvuoden arvioitua ao. kustannusten muutosta. Suomen Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Julkisen alan unioni JAU ry:n kanssa. Kuntaliitto suosittelee, että kustannuskorvaukset tarkistetaan yksikköhintojen pohjalta ja muuta kustannusta korotetaan indeksin mukaisesti ajalle 1.1.-31.12.2022.

Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 01.04.2020-28.02.2022) perhepäivähoitajia koskevien liitteen 12 pykälän 13 (Perhepäivähoidon kustannuskorvaus) mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia koskevan suosituksen perusteella.

Kustannuskorvausten tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Vuoden 2022 hinnat korotetaan vuoden 2021 hinnoista vuoden 2020 toteutuneen kuluttajahintaindeksin perusteella. Hintaindeksin vuosimuutos on elintarvikkeissa ja alkoholittomissa juomissa 1,66 ja kuluttajahintaindeksi on 0,29.

Kuntaliiton suositusten mukaiset kustannuskorvaukset ovat seuraavat: aamiainen, välipala, iltapala: 0,76 €/0,99 € (alle kouluikäinen/koululainen), lounas, päivällinen: 1,80 €/2,33 € ja muu kustannukset 1,88 €/1,88 €.

Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat todelliset kustannukset ja työnantaja voi halutessaan korottaa suosituksen mukaisia tasoja mikäli se katsoo kustannuskorvausten tason olevan riittämätön. Kuntaliiton suositusten mukaiset korvaukset on liitteessä. Varhaiskasvatusjohtaja esittää korvausten hyväksymistä suosituksen mukaisesti vuodelle 2022.

Ehdotus

Esittelijä

  • Merikki Lappi, sivistysjohtaja, merikki.lappi@muonio.fi

Lautakunta esittää hallitukselle perhepäivähoidon kustannuskorvausten määrittämistä liitteen mukaisesti.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen korjatun liitteen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)