Tunturi-Lapin maaseutulautakunta, kokous 26.8.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Merikotkan porotaludelle aiheuttamien vahinkojen projekti

MUODno-2021-720

Valmistelija

  • Heikki Kauppinen, luonnonvarapäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Perustelut

- - -

Maaseutulautakunta on käsitellyt asiaa 11.5.2021.

§ 4 Merikotkatutkimuksen puheenvuoro

Poronhoitoalueella, erityisesti pohjoisissa paliskunnissa kotkavahingot ja erityisesti merikotkien aiheuttamat eläinvahingot ovat lisääntyneet vuosi vuodelta. Kotkien ravintokäyttäytyminen on selvästi muuttunut niin, että kotkapopulaation levinneisyyden ja yksilötiheyksien kasvun myötä kotkat kohdistavat ravinnonhankintaansa yhä enenevässä määrin nuoriin vastasyntyneisiin sekä pieniin kesävasikoihin, mutta myös varttuneempiin poroihin pitkin kotkien esiintymiskautta poronhoitoalueella.

Merikotkien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyä ei ole ollut, koska lajitutkimus ei ole aiemmin tunnistanut - ja tunnustanut - kotkien ravintokäyttäytymisessä poroihin kohdistunutta ravinnonhankintaa.

Porotalouden harjoittajien havaintotoiminnan tehostuttua kotkatutkimuksen on ollut tarpeellista käynnistää tutkimustoiminta, jossa selvitetään lajikäyttäytymistä luotettavalla tavalla koko poronhoitoalueella.   Tällainen kaksivuotinen tutkimusprosessi on aloitettu, ja mm. Muonion sekä Enontekiön alueilla on useita kohdetokkakuntia joissa tutkijat ovat nyt keväällä porojen vasomisaikana läsnä ja hankkimassa välitöntä tietoa kotkavahinkojen synnystä porotokissa.

Projektitutkija Camilla Ekbland kutsuttiin kokoukseen teams- yhteydellä käyttämään tutkimuksen puheenvuoron tästä aiheesta, tutkimuksella luodaan myös pohjaa kotkien aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmälle.

Ehdotus: Kuullaan puheenvuoro, ja käydään lyhyt vuorovaikutteinen aihekeskustelu.

Päätös: Kuultiin teams-yhteydellä tutkija Camilla Ekblandin lyhyt selostus käynnistyneestä tutkimushankkeesta merikotkien ravintokäyttäytymistä koskevan tiedon hankkimiseksi poronhoitoalueella.

Todettiin tavoitteena olevan luottettavan tiedon hankkiminen merikotkien aiheuttamien poronvasatuhojen määristä, merikotkien esiintymistiheyksistä porotokissa, sekä edellytyksiä merikotkan aiheuttamien vahinkojen saamiseksi valtion korvausmenettelyn piiriin, löydetyistä merikotkien aiheuttamista vahingoista.

Maaseutulautakunta yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen osallistumisesta tämän tutkimuksen osittaistoteutukseen, tarpeen mukaan tutkimus-henkilön osittaisen työajan palkkatuen muodossa, sekä antamalla alueen porotokkien sijainnin ja yhteyshenkilöiden tietoja tutkimuksen kenttä-toimintaa varten.

- - -

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Kauppinen, luonnonvarapäällikkö, heikki.kauppinen@muonio.fi

Maaseutulautakunta kuulee  tämänhetkisen projektitilanteen ja merkitsee tiedoksi merikotakaprojektin etenemisen.

Päätös

Maaseutulautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)