Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Avustushakemus kiinteistövero 2023 Muonion-Ylimuonion Rauhan Sana ry

MUODno-2023-279

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kiinteistöverosta vapautuksen toimivalta on valtuuston päätöksellä siiretty Verohallinnolle vuosille 2019-2024.

Kunta on vuosittain myöntänyt kiinteistöveron verran avustusta yleishyödyllisessä käytössä olevien kiinteistöjen osalta kyläyhdistyksillle tai muulle vastaavalle toimijalle.  

Kiinteistöverolain mukaan veroprosenttien rajat yleishyödyllisten yhteisöjen rakennuksille ja maapohjalle vuonna 2023 ovat 0,00-2,00 %.

Kunnassa ei ole tehty erillistä päätöstä em. yleishyödyllisten yhteisöjen omistamien kiinteistöjen osalta, joten näihin sovelletaan muiden kuin asuinrakennusten veroprosenttia ja tänä vuonna se on 1,20 %.

Muonion-Ylimuonion Rauhan Sana ry hakee avustusta veron maksamiseen 523,75 euroa vuoden 2023 kiinteistöveropäätöksen mukaisesti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus myöntää Muonion-Ylimuonion Rauhan Sana ry:lle avustusta 523,75 euroa vuoden 2023 kiinteistöveron maksamista varten. 

Päätös

Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Pirkko Rauhala tämän päätöksen osalta. 

Hallitus päätti, että se ei myönnä Muonion Ylimuonion Rauhan Sana ry:lle avustusta kiinteistöveron maksamista varten. 

Hallitus linjaa vuodelle 2024 kiinteistöveroavustusten periaatteet syksyn aikana.

Esteellisyys

  • Manu Friman (hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

Keskustan kuluessa Manu Friman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta ennen päätöksen tekemistä.

Tiedoksi

Muonion-Ylimuonion Rauhan Sana ry

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.