Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Kukaslompolovaaran asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MUODno-2022-164

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi Kukaslompolonvaaran asemakaavan käynnistämisen 16.5.2022 § 15.

Kaavan laatija on toimittanut 31.5.2023 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa liiketoiminta-alueen rakentuminen suunnittelualueelle. Suunnittelualueen tavoitteellinen kokonaisrakennusoikeus on enimmillään noin 10 000 k-m2. Tavoitteena on lisäksi säilyttää mahdollisimman paljon alueen luontoa ennallaan ja sovittaa suunniteltu rakentaminen alueen maisemaan ja luonnonympäristöön tarkoituksenmukaisella tavalla alueen yleisluonnetta rikkomatta.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Kukaslompolonvaaran asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS). Vireilletulo kuulutetaan ja OAS asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuille ja elinvoimapalveluihin. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

kaavan laatija, elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)