Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 175 Kunnanhallituksen edustus lautakunnissa

MUO-2021-439

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Tarkastuslautakuntaa, kirjastoauton johtokuntaa, valtuuston tilapäistä valiokuntaa ja vaalilaissa säädettyjä vaalitoimielimiä lukuun ottamatta kunnan­hallitus voi määrätä toimielimeen edustajansa, jolla on toimielimen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Edustajaksi voidaan määrätä myös hallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. (Hallinstosäänto 134 §)

Hallitus päätti 30.8.2021 § 246 edustuksestaan lautakunnissa (henkilökohtainen varajäsen toimii varaedustajana):

 • elinvoimalautakunnassa Pirkko Rauhala,
 • hyvinvointilautakunnassa Petteri Hirsikangas,
 • maaseutulautakunnassa Matti Myllykangas ja 
 • sivistyslautakunnassa Sakari Silén.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen edustajansa elinvoima-, maaseutu- ja sivistyslautakuntiin. 

Henkilökohtainen varajäsen toimii varaedustajana. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijan ehdotuksen ja määräsi edustajansa lautakuntiin

 • elinvoimalautakunta Pirkko Rauhala,
 • maaseutulautakunta Matti Myllykangas ja 
 • sivistyslautakunta Manu Friman.

 Henkilökohtainen varajäsen toimii varaedustajana. 

Tiedoksi

elinvoima- maatalous- ja sivistyspalvelut, asianosaiset

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.