Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 201 Kunnanvaltuuston päätösten laillisuus ja täytäntöönpano

Perustelut

Kunnanvaltuusto kokoontui  Valtuusto käsitteli mm. seuraavat asiat

 • § 20 Kunnanvaltuuston puheenjohtajiston valitseminen
 • § 21 Kunnanhallituksen jäsenten valitseminen
 • § 22 Elinvoimalautakunnan jäsenten valitseminen
 • § 23 Sivistyslautakunnan valitseminen
 • § 24 Hallintosäännön päivittäminen
 • § 25 Lapin liiton perussopimuksen päivittäminen
 • § 26 Muonion kunnan kotouttamisohjelma 2023-2026
 • § 27 Hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja turvallisuuden vuosiraportti 2022 (2023)
 • § 28 Lisämääräraha ympäristöterveydenhuoltoon
 • § 29 Sivistysjohtajan koeaika

Kokouksesta laadittu pöytäkirja lisättiin kunnan verkkosivuille nähtäväksi 6.6.2023 ja valitusaika päättyy 12.7.2023.

 

Lainsäädäntö

Kunnanhallitus vastaa kunnanvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta ja saatettava asia viipymättä uudelleen käsiteltäväksi (kuntalaki 96 §). Jos valtuusto pysyy päätöksessään, hallituksen on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöönpanolle laillisia esteitä. Hallitus ei voi kieltäytyä panemasta päätöstä täytäntöön sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen.

Kuntalain 143 § sallii päätöksen täytäntöönpanon ennen lainvoimaisuutta, mutta täytäntöönpano ei saa tehdä muutoksenhakua hyödyttömäksi. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää täytäntöönpanon, jos sitä on erikseen oikaisuvaatimuksessa tai valituksessa vaadittu. Säännöstä on tulkittu siten, että täytäntöönpanoon voidaan ryhtyä, mikäli sen peruuttamisesta ei valituksen menestyessä aiheudu kovin suurta vahinkoa.

Hallitus päättää valtuuston päätösten täytäntöönpanosta yleensä valtuuston kokouksen jälkeisessä kokouksessa. Se arvioi, mitkä päätökset ovat 143 §:n mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Lainvastaisen päätöksen täytäntöönpano on virkavelvollisuuden vastaista toimintaa. Jos hallitus toteaa valituksenalaisen päätöksen lainmukaiseksi, sen on arvioitava, onko päätös täytäntöönpanokelpoinen ennen lainvoimaa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanvaltuuston kokouksen 29.5.2023 päätökset ovat lainmukaisia ja päättää panna ne täytäntöön, kun ne ovat lainvoimaisia.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Eriävä mielipide

 • Matti Myllykangas ilmoitti pöytäkirjaan merkittäväksi eriävän mielipiteen 23 § sivistyslautakunnan kokoonpanon laillisuudesta. 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)