Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 208 LISÄPYKÄLÄ: Kemiläisenvaaran/Äijäniemen ranta-asemakaava nähtävilläoloajan jatkaminen (lisäpykälä)

MUODno-2022-165

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 27.2.2023 palauttaa Äijäniemen ranta-asemakaavan aineiston tarkennettavaksi siinä ilmenneiden sisältövirheiden vuoksi ja Äijäniemen osalta. 3.3.2023 pidettiin palaveri jossa käytiin sisältövirheitä lävitse ja kaavoittaja esitteli vielä tarkemmin kaavaa kunnanhallitukselle. Kaavoittaja on toimittanut päivitetyn valmisteluaineiston kuntaan 3.3.2023.

Lisäksi kaavan laatija toimitti 10.3.2023 päivitetyn kaavaselostuksen ja kaavakarttaluonnoksen. Aineistoa on tarkistettu Äijäniemeen mahdollisesti sijoittuvien ohjelmapalvelutoimintojen osalta ja lisätty rakennusoikeutta etenkin Kemiläisen metsätien varrelle mahdollisesti sijoitettavien ohjelmapalveluiden vastaanottorakennuksen osalta, ohjelmapalvelujen alueelle on lisätty 200 k-m2, yht. 800 k-m2.

Ehdotus

Esittelijä

Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että

  • Kemiläisenvaaran ranta-asemakaavan nimi on muuttunut Äijäniemen ranta-asemakaavaksi ja
  • asettaa kaavan tarkennetut valmisteluasiakirjat nähtäville. Lausunnot pyydetään päivitettyyn osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan merkityiltä tahoilta.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Äijäniemen ranta-asemakaavan valmisteluaineisto pidettiin nähtävillä 10.5.2023-9.6.2023 ja lausunnot on pyydetty toimittamaan 15.6.2023 mennessä.

Naapurien kuuleminen on toteutettu kirjeitse ja kävi  ilmi, että kirjeessä on toimitettu 27.1.2023 päivätty kaavakarttaluonnos, kun hallituksen käsittelyssä on ollut 10.3.2023 päivätty kaavakarttaluonnos.

Lausuntopyynnön yhteydessä ja kunnan verkkosivuilla on 10.3.2023 päivätty kaavakarttaluonnos.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus jatkaa Äijäniemen valmisteluaineiston nähtävillä oloaikaa vähintään 30 päivää ja naapureille toimitetaan kuulemiskirje uudelleen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tämän päätöksen osalta pöytäkirja tarkastetaan mahdollisimman pian. 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)