Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Lausunto Tornionlaakson neuvoston strategian päivittämisestä

MUODno-2023-316

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Tornionlaakson neuvosto pyyttää jäsenkunnilta lausuntoa Tornionlaakson neuvoston toiminnan kehittämiseen ja strategian päivittämiseen sekä Pilottialue Tornionlaaksoon liittyen. Neuvosto pyytää  jäsenkuntia pohtimaan, mitä odotuksia ja toiveita kunnilla on neuvoston toimintaa kohtaan ja onko olemassa jotain selkeää tarvetta johon neuvoston toiminta voisi vastata paremmin. Jäsenkunnilta pyydetään palautetta Pilottialue Tornionlaakson esimerkeistä sekä ratkaisuehdotuksista sekä siitä, tukeeko kunta esitystä Pilottialue Tornionlaaksosta. Lausunnot pyydetään 30.6.2023 mennessä.

Tornionlaakson neuvoston toiminnasta:

Tornionlaakson neuvoston toimintaa toteutetaan Tornionlaakson neuvoston strategisen toimintasuunnitelman 2021–2023 sekä talouden toimintasuunnitelman 2021–2024 mukaisesti. Toiminnan peruspilari on kaksinapainen toiminta, jossa yhdistyvät Tornionlaakson edunvalvonta ja vaikuttamistyö suuntautuen päättäjiin paikallisella, alueellisella, kansallisella ja EU-tasolla sekä koko neuvoston alueella näkyvä konkreettinen asukkaisiin ja elinkeinoelämään suuntautuva rajat
ylittävän toiminnan aktivointi. Tornionlaakson neuvoston alue, joka käsittää Suomen ainoa maarajan Ruotsiin sekä maarajan Suomen ja Norjan välillä, on ollut suurten muutosten keskiössä. Vuonna 2020 alkoi koronapandemia, joka erityisesti vaikeutti rajakuntien arkipäivää. Muuttunut Euroopan turvallisuustilanne, Suomen jo toteutuneen NATO-jäsenyyden ja Ruotsin tulevan myötä, on muuttanut kaikkien kolmen maan päättäjien näkemyksiä koskien pohjoisten alueiden infrastruktuurihankkeita. Huoltovarmuuden merkitys on korostunut, tällä hetkellä ainoa rautatieyhteys Ruotsiin kulkee Tornion ja Haaparannan välillä. Myös pohjoisen isot investoinnit sekä koko Eurooppaa koetteleva työvoimapula, ovat asioita joihin neuvosto omalla toiminnallaan pyrkii vaikuttamaan. Yksi esimerkki on Pilottialue Tornionlaakso, jonka avulla haetaan keinoja helpottaa rajat ylittävää työssäkäyntiä ja työpaikan vastaanottamista naapurimaasta.

Pilottialue Tornionlaaksosta:

Pilottialue Tornionlaakso pohjautuu Pohjoismaiseen verosopimuksen (SopS 26/1997), jossa sovelletaan rajankävijäsäännöstä palkkatuloon silloin, kun henkilö asuu Suomen ja Ruotsin tai Suomen ja Norjan väliseen maarajaan rajoittuvassa kunnassa ja työskentelee samaan maarajaan rajoittuvassa kunnassa toisessa valtiossa. Alkuperäinen idea pilottialueesta tulee Rajaneuvonta Ruotsi-Suomi-Norjalta, taustalla on Pohjoismaiden ministerineuvoston konsulttiyhtiö Rambollilta tilaama selvitys, jonka tarkoituksena oli selvittää pilottialueen mahdollisuutta. Selvitys toteutettiin 2012–2014 välisenä aikana, ja sen tuloksena todettiin, että Kööpenhamina-Malmön ja Tornionlaakson alueet voisivat soveltua mahdollisiksi pilottialueiksi.

Tornionlaakson neuvosto on tehnyt aktiivista vaikutustyötä rajakuntien liikkuvuuden turvaamiseksi poikkeustilanteissa. Rajayhteisö (voimassa 19.8.2020-26.1.2021 sekä 28.12.2021 alkaen) on ainutlaatuinen käsite koko Pohjoismaissa. Päätös antoi rajakuntien asukkaille mahdollisuuden käydä ostoksilla, työskennellä, harrastaa ja elää niin normaalia elämää kuin se vallitsevassa pandemiatilanteessa on mahdollista. Tämä päätös osoitti, että aktiivisella edunvalvonnalla ja vahvoilla perusteilla on mahdollista saada erityisoikeuksia. Yhteisen rajat ylittävän työmarkkina- ja liiketoiminta-alueen edistäminen on yksi Tornionlaakson neuvoston tärkeimmistä tehtävistä.
Suomen ja Ruotsin sisäministerit Maria Ohisalo sekä Mikael Damberg vierailivat Tornionlaaksossa 19. lokakuuta 2021. Vierailun yhteydessä allekirjoitettiin Suomen ja Ruotsin rajakuntien välinen poliisiyhteistyösopimus. Tapaamisessa Tornionlaakson neuvoston edustajien kanssa Suomen sisäministeri Ohisalon delegaatio esitti näkemyksen, että Tornionlaaksolla on juridinen tausta pilottialueelle huomioiden kolme jo nyt olemassa olevaa pohjoismaista yhteistyösopimusta (Pohjoismainen verosopimus, Suomalais-ruotsalaisen rajajokikomission sopimus, Suomen ja Ruotsin rajakuntien välinen poliisiyhteistyösopimus), jotka käsittävät Tornionlaakson rajakunnat.

Tarkoituksena on käyttää Pilottialue Tornionlaakson esimerkkejä ja ratkaisumalleja edunvalvontatyössä, tehden konkreettisia esityksiä Työ- ja elinkeino- sekä Sosiaali- ja terveysministeriöihin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa koskien työvoimapoliittisia toimenpiteitä raja-alueella sekä rajatyöntekijän byrokratian vähentämistä. Pelkästään kansalliset päätökset eivät riitä, koska rajat ylittävää toimintaa säätelee useita EU-direktiivejä. Koko Euroopan laajuinen työvoimapula sekä päättäjien huomion kääntyminen pohjoiselle työmarkkina-alueelle tukevat esitystämme Pilottialue Tornionlaaksosta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus lausuu seuraavaa Tornionlaakson neuvostolle:

Muonio suhtautuu myönteisesti Tornionlaakson pilottialue-esitykseen. Tämä on hyvin perusteltu ja tarpeellinen.

Muonion kunta toivoo, että Tornionlaakson neuvostossa infrastruktuurikysymyksissä sekä edunvalvonnassa korostuisi yhteisesti myös valmius- ja varautumisnäkökulmat sekä huoltovarmuuskysymykset. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Tornionlaakson neuvosto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)