Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 190 Nimeäminen Lapin TE 24 -koordinaatiohankkeen ohjausryhmään

MUODno-2023-314

Valmistelija

 • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Lapin liitossa on käynnistynyt Lapin TE 24 -koordinaatiohanke toukokuussa 2023 AKKE -rahoituksella. TE24 -uudistus on hyväksytty eduskunnassa ja sen myötä työvoimapalvelut siirtyvät kuntien tehtäväksi 1.1.2025 alkaen. Lapissa muutoksen valmistelu on monin paikoin käynnissä mm. työllisyyden kuntakokeiluiden ja erilaisten hankkeiden myötä. Lapin kunnat ovat käynnistäneet koko Lappia koskevan Lapin TE24 -koordinaatiohankkeen, jonka hallinnoijana toimii Lapin liitto.

Hanketta toteutetaan rinnakkain virallisen järjestäjävastuussa olevan tahon organisoiman ja kuntien yhteisesti resursoiman valmistelun kanssa siten, että hanketyöllä tuetaan yhteistoiminta-alueiden valmistelua ja niiden toiminnan aloittamisen suunnittelua Lapin maakunnan tasolla luomalla hankkeesta alusta aktiiviselle vuoropuhelulle ja yhteiselle kehittämiselle. Hankkeessa luodaan toimintamallit ja tavoitteet Lapin maakunnan alueelle syntyvien työllisyysalueiden väliselle yhteistyölle. 

Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2023-31.12.2024 ja sen kokonaisbudjetti on 197 370,31 €. 

Lapin liitto pyytää asettamaan Lapin TE 24 -koordinaatiohankkeeseen ohjausryhmän jäsenet seutukunnittain ohjaamaan ja valvomaan hankkeen toimintaa: 

 • Itä-Lapin seutukunta: yksi jäsen + varajäsen
 • Kemi–Tornion seutukunta: yksi jäsen + varajäsen
 • Pohjois-Lapin seutukunta: yksi jäsen + varajäsen
 • Rovaniemen seutukunta: yksi jäsen + varajäsen
 • Tornionlaakson seutukunta: yksi jäsen + varajäsen
 • Tunturi-Lapin seutukunta: yksi jäsen + varajäsen
 • Kuntakokeilukunnat (Tornio, Kemijärvi, Sodankylä ja Rovaniemi): yksi yhteinen jäsen + varajäsen 

Hankehakemuksessa määritetään, että ohjausryhmän jäsenet muodostuvat kuntajohdosta ja työllisyys- ja elinkeinovastaavista. 

Lisäksi Lapin TE -toimistoa, Lapin ELY -keskusta ja Lapin liittoa pyydetään asettamaan asiantuntijajäsenet.

Tunturi-Lapin kunnanjohtajat ovat keskustelleet nimeämispyynnöstä ja sopineet, että hankkeen varsinainen jäsen nimetään Kittilästä ja varajäsen Muoniosta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että Tunturi-Lapista Lapin TE24 -hankkeen ohjausryhmän varsinainen jäsen nimetään Kittilän kunnasta ja varalle nimetään Muonion kunnasta kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Lapin liitto, Enontekiö, Kittilä, Kolari, kehittämispäällikkö

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.