Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 196 Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä 18.10.2021 § 314

MUODno-2021-606

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

********* on toimittanut 12.11.2021 oikaisuvaatimuksen koskien kunnanhallituksen 18.10.2021 päätöstä § 314. Kunnanhallituksen 18.10.2021 § 214 on ollut hallituksen otto-oikeus -pykälä, jossa kunnanhallitus on muutetun ehdotuksen mukaan käyttänyt otto-oikeutta elinvoimalautakunnan 5.10.2021 päätökseen § 15. Kunnanhallitus katsoi, että kunnan toiminnassa ei ole tapahtunut korvausvelvollisuutta aiheuttavaa virhettä ja totesi että vesi- ja viemäriliittymän aiheuttamat kustannukset eivät ole rakentajalle kohtuuttomia ja päätti hylätä liittyjän ehdotuksen. Muutoin hallitus ei käyttänyt otto-oikeuttaan lautakuntien edellä mainittujen kokousten päätöksiin tai sille toimitettuihin viranhaltijapäätöksiin. ********* oikaisuvaatimuksen 12.11.2021 mukaan kunta on korvausvelvollinen, koska kunnan toiminnassa on tapahtunut asian viivyttelyn lisäksi useita korvausvelvollisuutta aiheuttavia selkeitä virheitä. Sopimusratkaisuksi ********* ehdottaa kunnalle sitä, että kunta korvaa rakentajalle vesi- ja viemäriliittymismaksun. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, jos päätös, johon oikaisua hae­taan, koskee vain asian val­mis­telua tai täytän­töönpanoa, oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole asianosainen eikä kunnan jäsen tai jos oikaisuvaatimusaikaa ei ole nou­da­tettu. Sekä elinvoimalautakunnan päätökseen 5.10.2023 § 15 että kunnanhallituksen päätökseen 18.10.2021 § 314 on annettu muutoksenhakuoikeus. ********* oikaisuvaatimus on saapunut oikaisuvaatimusajan puitteissa, joten se otetaan tutkittavaksi.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä laillisuusperusteella tai tarkoituksenmukaisuusperiaatteella. Oikaisuvaatimuksen väitteet laillisuusvirheistä tutkitaan. Jos oikaisuvaatimuksessa on tarkoituksenmukaisuusperusteita, harkitaan oikaisuvaatimuksen hyväksymistä esitetyillä tarkoituksenmukaisuusperusteilla. 

Kunnanhallitus toteaa, että kunnanhallituksen 18.10.2021 § 314 päätöksessä ei ole tapahtunut laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusvirhettä; päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätöksen tehnyt viranhaltija ole ylittänyt toimivaltaansa tai päätös ei ole muuten lainvastainen. Oikaisuvaatimusta käsittelevä viranomainen on sidottu niihin vaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa esitetään, eikä se voi käsitellä asiaa laajemmin. Oikaisuvaatimuksessa esitetään vahingonkorvausvelvollisuus kunnalle sen toiminnasta johtuen; oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan kunnan toiminnassa on tapahtunut kiinteistön vesi- ja viemäröintiprosessissa viivettä ja virheitä. Kunta katsoo, että vahingonkorvausvaatimus on käsiteltävä erillisenä asiana; näin ollen on aiheellista, että vahingonkorvausasia siirretään erilliseen kunnanhallituksen käsittelyyn. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus toteaa, että oikaisuvaatimus ei anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 

Kunnanhallitus päättää, että se ottaa vahingonkorvausasian erilliseen käsittelyyn. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Manu Friman palasi kokoukseen ennen tämän asian käsittelyn alkamista. 


Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

 

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle

Postiosoite            PL 189, 90101 Oulu  
Käyntiosoite          Isokatu 4, 3. krs., 90100 Oulu
Sähköpostiosoite  pohjois-suomi.hao@oikeus.fi          
Faksinumero         029 564 2841
Puhelinnumero     029 564 2800

Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on 8–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

 

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

 

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.

Postiosoite            Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite          Puthaanrannantie 15 a, Muonio
Sähköpostiosoite  kirjaamo@muonio.fi  
Puhelinnumero     0400 686 211            

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.