Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Talousarvion toteutuma 2023

MUODno-2023-218

Valmistelija

  • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Talouden toteutumaa on tarkasteltu pääluokittain sitovilla tasoilla. Talousarvion toteutumisprosentti viiden kuukauden tasaisen toteutuman jälkeen tulisi olla noin 42 prosenttia.

Lautakuntatasolla tarkasteltuna toimintakate on toteutunut seuraavasti:

- keskusvaalilautakunta 56,6 %

- tarkastuslautakunta 16,2 %

- kunnanhallitus 43,6 %

- maaseutulautakunta 254,0 %

- sivistyslautakunta 48,4 %

-elinvoimalautakunta 49,5 %

Käyttötalouden sitovan tason eli tehtävätason toimintakate = netto on toteutunut yli 42 %:n seuraavissa kohdissa:

-          vaalit 56,6 %

-          maaseututoimi 254,0 %

-          hallinto- ja talouspalvelut 43,6 %

-          kansalaisopisto 47,0 %

-          liikuntapalvelut 42,9 %

-          ravitsemus- ja siisteyspalvelut -290,8 %

-          kiinteistö- ja tiepalvelut 66,8 %

-          liikuntapaikat ja reitistöt 55,1 %

-          vesihuoltolaitos -55,4 %                                                                                      

Ylitykset johtuvat alkuvuoden aikana suoritetuista koko vuoden maksuosuuksista, tulorahoituksen viiveestä ja muista jaksotuksista johtuvista seikoista, jotka tulevat tasaantumaan loppuvuoden aikana. Lisämäärärahaa vaativia käyttösuunnitelman muutoksia ei toteutumassa ole. Kiinteistöt ja tiepalvelut tehtäväalueen tulorahoitus on toteutunut vain 12,0 prosenttia, koska Lapin Hyvinvointialueen kanssa ei ole vielä allekirjoitettu heidän käytössään olevien sote-rakennusten vuokrasopimuksia ja siitä johtuen vuokrasaatavia ei ole voitu laskuttaa. Vuokrasaatavat ovat puolelta vuodelta noin 520 000 euroa.Toimintakatteen toteutumisprosentti on 43,4 prosenttia eli hieman yli tasaisen toteuma prosentin (noin 100 000 euroa). Toimintatuottoja on tullut 28,2 prosenttia ja toimintakuluja on toteutunut 38,3 prosenttia.

Verotulot ovat toteutuneet 47,0 % eli noin 300 000 euroa tasaisen talousarvio toteuman arviota paremmin. Kuntaliiton julkaiseman kuntakohtaisen ennustekehikon mukaan Muonion talousarviovuoden 2023 verotuloksi kirjattava verotulotuotto ennuste on parantunut vuodenvaihteesta reilu 200 000 euroa. Tuloveroa ennakoidaan kehittyvän noin 4,2 milj.euroa (kasvua ta:han noin 280 000 euroa), yhteisöveroa noin 1,06 milj.euroa (laskua ta:han noin 140 000 euroa) ja kiinteistöveroa noin 1,27 milj.euroa (nousua ta:han noin 70 000 euroa).

Valtionosuudet ovat toteutuneet 42,3 %. Valtiovarainministeriön lopullisen päätöksen mukainen peruspalveluiden valtionosuus ja veroperustemuutoksista johtuvien veromenetysten korvaus ovat lähes talousarviovarauksen mukaiset. OKM:n lopullinen valtionosuus päätös oli noin 126 000 euroa suurempi kuin talousarviossa.

Vuosikate on toukokuun lopussa 878 637 euroa, tot- % 51,9 %. Kolmen kuukauden poistojen jälkeen tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä on 648 262 euroa.

Talousarvion investoinnin nettobudjetti on 817 460 euroa. 31.5.2023 investointien netto toteutuma on 117 388 euroa (14,4 %).

Talousarviossa ei ole budjetoitu pitkäaikaisen lainan nostoa. Maksuvalmiutta on hoidettu Kuntarahoituksen kuntatodistuksella. Toukokuun lopussa lyhytaikaista Kuntatodistusta on 3 milj. euroa, tilinpäätöksessä sitä oli 2,9 milj. euroa. Vanhoja pitkäaikaisia talousarviolainoja on lyhennetty lyhennyssuunnitelman mukaisesti 373 000 euroa. Edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattuna lyhytaikaiset saamiset ovat pienentyneet 734 000 euroa ja ostovelat ovat pienentyneet 1 037 000 euroa. Rahavarat ovat toukokuun lopussa noin 100 000 euroa pienemmät kuin vuoden vaihteessa.   

Käyttötalouden toteuma ennuste on talousarvion mukainen, tiedossa ei ole ylityksiä, jotka vaatisivat valtuustolta lisämäärärahaa. Käyttötalouden tuloissa Lapin Hyvinvointialueen keskeneräiset vuokrasopimukset aiheuttavat merkittävää haittaa kunnan talouden hallintaan. Kunta on joutunut tasapainottamaan taloutta vuokratuottojen puuttumisen johdosta Kuntarahoituksen kuntatodistuksilla. Korkotason ripeän nousun vuoksi vuokrasaatavien puuttuminen aiheuttaa merkittävän lisäkulun kunnan korkomenoihin. Tuloslaskelma osan rahoituserissä talousarvion korkokulu varaus ei edellä mainitusta syystä ja yleisestä korkojen noususta johtuen tule riittämään. Lisämäärärahan tarve tulee olemaan noin 75 000 – 80 000 euroa.

Talousarviovuoden kunnallisveron ja kiinteistöveron ennusteet ovat parantuneet, yhteisöveron hieman laskenut. Kuntien verotulot kertyvät epätasaisesti kalenterivuoden aikana. Kiinteistöverojen tilitykset ajoittuvat pääosin heinä-lokakuulle. Verovuosi 2023 on historiallinen kuntien veroprosenttien 12,64 % -yksiön alennuksen ja valtion ja kunnallisveron veropohjien yhdistämisen johdosta. Veropohjien yhdistämisen seurauksena tulosta tehtävät vähennykset myönnetään jatkossa samoin perustein ja saman suuruisena sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. Verovuonna 2023 kertyy vanhoilta verovuosilta (ennen verovuotta 2023) ns. verohäntiä, jotka on maksuunpantu korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja yhteisöveron jako-osuuksilla. Nämä hännät nostavat selvästi verotilitysten tasoa vuonna 2023. Seuraavana vuonna vanhojen verovuosien positiivinen vaikutus käytännössä poistuu ja näin ollen kehitys on negatiivinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen vuoden 2023 tammi–toukokuun osalta.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)