Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 189 Työllisyyspalvelujen siirtyminen kunnille (TE24)

MUODno-2023-137

Valmistelija

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

Työvoimapalvelut siirtyvät kunnille ja niiden muodostamille työllisyysalueille 1.1.2025. TE24 uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää mahdollisimman hyvin työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta ja esimerkiksi vaikuttavuutta. Isona tavoitteena em. uudistuksella on se, että TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Lisäksi tavoitteena on saada työllisyyspalvelut tukemaan nopeamman työllistymisen tavoitteita ketterämmin.  

Kuntien järjestämisvastuulle kuuluvista julkisista työvoimapalveluista ja niihin liittyvistä tehtävistä säädetään työvoimapalveluiden järjestämisestä annetussa laissa (380/2023). Kuntien on toimitettava viimeistään 31.10.2023 työ- ja elinkeinoministeriölle (TEM) suunnitelma työvoimapalvelujen järjestämiseksi. Kunnan tai kuntien, jotka muodostavat yhdessä työllisyysalueen, on toimitettava järjestämissuunnitelma (muiden vaadittujen dokumenttien ohella) viimeistään 31.10.2023 työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Toimitettavien asiakirjojen on oltava kunnan toimivaltaisten elinten hyväksymiä; asiakirjoilta ei aikataulusyistä edellytetä lainvoimaisuutta. Työllisyysalueet voivat, alueen tarpeen mukaan, täsmentää järjestämissuunnitelmaansa ja kehittää sitä edelleen lokakuun 2023 jälkeenkin. Oleellista on kuitenkin huomioida, että TEM hyödyntää työllisyysalueiden perustamista koskevan arvioinnin ja päätöksenteon tukena ainoastaan määräaikaan mennessä palautettuja suunnitelmia. (TEM 2023.)

Työvoimapohja asettaa tiettyjä kriteereitä muodostettaville työllisyysalueille; työvoiman määrän tulee olla vähintään 20 000 henkilöä. Valtioneuvosto voi myöntää poikkeusluvan kuntien muodostamalle työllisyysalueelle, jonka työvoiman määrä alittaa 20 000 henkilöä, tietyin edellytyksin. Poikkeusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään yksi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

 1. työvoimapalvelujen järjestämisen edellyttämän toiminnallisen kokonaisuuden muodostaminen ei saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien vuoksi ole muutoin tarkoituksenmukaista,
 2. poikkeuslupa on tarpeen suomen- tai ruotsinkielisten asukkaiden kielellisten oikeuksien turvaamiseksi,
 3. poikkeuslupa on tarpeen saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevien oikeuksien turvaamiseksi,
 4. 20 000 henkilön työvoimapohjan omaavan työllisyysalueen muodostaminen edellyttäisi useamman Tilastokeskuksen tilastollisen luokitukseen perustuvan työssäkäyntialueen yhdistämistä, tai 
 5. poikkeusluvan myöntäminen on alueelliset, palvelujen järjestämistä koskevat ratkaisut, palvelujen tarve, palvelujen kustannukset sekä muut palvelujen järjestämiseen liittyvät tekijät huomioon ottaen muusta erityisestä syystä perusteltua.

Lisäksi poikkeusluvan myöntäminen edellyttää aina, että työvoimapalveluiden järjestämiseen on selkeästi osoitettu riittävät taloudelliset resurssit ja henkilöstöresurssit. Myöskään alueen tai muun työllisyysalueen palvelutaso ei saa merkittävästi heikentyä poikkeuksen seurauksena. Jos kunta tai kunnat hakevat poikkeuslupaa, on suunnitelma olennainen asiakirja poikkeamisen edellytysten arvioimiseksi. Poikkeuslupa edellyttää em. suunnitelman lisäksi, että kunta tai työllisyysalueen muodostavat kunnat osoittavat riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit työvoimapalvelujen järjestämiseksi. Tämän edellytyksen täyttyminen on käytännössä osoitettava järjestämissuunnitelmassa.

Muonion kunta on mukana Lapin liiton koordinoimassa TE 24 -koordinaatiohankkeessa, jonka tavoitteena on huolehtia siitä, että TE24-uudistukselle asetetut tavoitteet saavutetaan Lapissa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuva ja yhdenvertainen TE- palvelujen siirto valtiolta kuntiin. Em. hankkeella parannetaan työllisyysalueiden valmistelun edellytyksiä sekä varmistetaan yhdessä eri toimijoiden kesken maakunnallisesti toimivat palvelut ja yhteistoimintarakenteet. Muonion kunta on ollut TE- palvelu-uudistuksen valmistelun alla tiiviimmin yhteydessä Tunturi- Lapin seutukunnan kuntien ja Pellon kunnan kanssa siitä, mikä tahtotila em. uudistuksella on ja millaisia vaihtoehtomalleja em. organisoitumiselle olisi tarkoituksenmukaista miettiä. Lappian kanssa on keskusteltu aiheesta niin ikään. Myös erilaisissa sidosryhmä- ja kuntatilaisuuksissa on käyty läpi Lapin kuntien erilaisia valmistelumalleja tai tilannekatsauksia. Asiasta on myös keskusteltu kunnassa sisäisesti; on punnittu erilaisia tavoitteita ja strategisia linjauksia, jotka olisivat Muonion kunnan ja luonnollisen työssäkäyntialueen tai elinkeino- ja kehittämispalveluiden kannalta tärkeää huomioida osana em. uudistusta.

Mikäli Muonion kunta päättää lähteä mukaan valmisteluun, jossa ei täyty Valtioneuvoston määrittämä yli 20 000 henkilön työvoimapohjamäärä, tulee aloittaa em. alueen poikkeuslupavalmistelu. Muonion kunnan kannalta olisi parasta, että Tunturi- Lapin seutukunnan kunnat pysyisivät yhtenä ja tiiviinä työllisyysaluetta (vrt. luonnollinen työssäkäyntialue sekä yritys-, elinkeino- ja kehittämispalvelut). Tätä keskustelua on käyty etenkin Tunturi- Lapin seutukunnan kuntien kanssa, ja näkemys on siten yhtenäinen. Tämän toteuttamiseksi onkin keskusteltu yhteisen työllisyysalueen muodostamisesta. Myös Lappian aloite kuntayhtymämallista olisi kunnalle luonnollinen vaihtoehto huomioiden, että yhteystyö on tällä hetkelläkin tiivistä (etenkin koulutuspalveluissa), ja myös tässä luonnollinen työssäkäyntialue olisi looginen.  

Mikäli Muonion kunta päättää lähteä mukaan valmisteluun, jossa yhteistä työllisyysaluetta muodostetaan Tunturi- Lapin seutukunnan kunnista ja mahdollisesti Pellon kunnasta, vaatinee tämä useampivaiheisen päätöksenteon sekä myös tarvittavat resurssit valmistelulle. Kunnan on tehtävä kesä-elokuussa 2023 kunnanhallituksen periaatepäätös yhteisen työllisyysalueen muodostamisen valmistelusta. Alkusyksyllä olisi laadittava suunnitelma hallinto- ja päätöksentekomallista, kustannustenjaosta sekä palvelusuunnitelmasta, myös budjettiarvioista. Syksyllä olisi toteutettava sopimusvalmistelu ja palveluiden järjestämissuunnitelma, jonka myös poikkeusluvan hakeminen edellyttää. Em. työssä on käytettävä asiantuntija-apua, jotta tarvittava suunnitelma ja dokumentit saataisiin toimitettua 31.10.2023 mennessä. On arvioitu, että kuntakohtainen kustannusarvio em. valmistelulle olisi arvioilta noin 2 500 - 3 000 euroa/kunta. Lappian kuntayhtymämalli on tällä hetkellä pidemmälle valmisteltu (oheismateriaali). 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että

 • kunta sitoutuu ensisijaisesti valmistelemaan TE- palvelut 2024- uudistuksen mukaista työllisyysaluetta Tunturi- Lapin alueelle vastuukuntamallina, mikäli kaikki Tunturi-Lapin kunnat sitoutuvat tähän. Vastuukuntamallissa Kittilän kunta toimisi isäntäkuntana, ja siten valmistelun koordinoijana. Muonion kunnan yhteyshenkilö em. valmistelussa on työllisyysvastaava Annika Muotka, varalla vt. kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila.
 • mikäli Tunturi- Lapin työllisyysalueen valmisteluun eivät sitoudu kaikki Tunturi-Lapin kunnat, Muonion kunta sitoutuu Lappian kuntayhtymämallin valmisteluun. 

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli laajasti työllisyysaluevalmistelusta. 

Tiedoksi

Tunturi-Lapin kunnat, Lappia, elinvoimapalvelut, työllisyysvastaava ja kehittämispäällikkö

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.