Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Työterveyshuoltopalvelujen hankinta 1.1.2024 alkaen

MUODno-2023-330

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti hankkia työterveyshuollon palvelut 2020 § 157 Lääkäriasema Tervalta. Sopimus tehtiin 1.1.2021-31.12.2023 ja kauteen sisältyi lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2024-31.12.2024 ja 1.1.2025-31.12.2025. 

Lääkäriasema Terva ilmoitti 3.5.2023, että se irtisanoo työterveyshuollon sopimukset päättymään 31.12.2023.

Terveydenhuoltolain 18 § 1. ja 2. mom. mukaan kunnan on järjestettävä alueellaan sijaitsevissa työpaikoissa työskenteleville työntekijöille työterveyshuoltolain (1383/2001) 12 §:ssä ja muualla laissa säädetyt työterveyshuoltopalvelut. Hyvinvointialueen on järjestettävä alueellaan toimiville yrittäjille ja muille omaa työtään tekeville soveltuvin osin työterveyshuoltolain 12 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säädöksissä tarkoitettua työterveyshuoltoa.

Työterveyshuoltolain 4 § mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuoltolain 14 § mukaan työnantaja voi 12 §:ssä tarkoitettujen palvelujen lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluja.

Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää, siten kuin laissa säädetään.

Hankintalain 25 §:n mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa on 400 000 euroa lain liitteen 1–4 kohdassa tarkoitetuissa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa hankinnoissa. Työterveyshuollon yhteisen hankintanimikkeistön mukaan (CPV) se kuuluu terveydenhuollon palveluihin (85147000-1).  Kunnan työterveyshuollon palvelujen kustannukset eivät nouse hankintajakson aikana yli 400 000 euron kynnysarvon, joten kunnan oma hankintamenettely on riittävä. 

Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan yt-ryhmälle ja asia esitellään ryhmän seuraavassa kokouksessa henkilöstön edustajille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus pyytää tarjouksia henkilöstön kokonaisvaltaisesta työterveyshuollosta.

Tarjousta pyydetään ajalle 1.1.2024–31.12.2026 siten, että tehtävään sopimukseen sisältyy lisäksi yksi (1) + yksi (1) optiovuosi ajalla 1.1.2027–31.12.2027 ja 1.1.2028–31.12.2028.

Tarjouspyynnön ehtona on mm. palvelun saatavuus kunnan keskustan alueella.

Päätös

Hallitus päätti, että

  • työterveyshuollon kilpailutuksessa käydään markkinavuoropuhelu,
  • työterveyshuollon palvelut kilpailutetaan eriteltynä I ja II luokissa ja
  • palvelu tulee olla saavutettavissa Tunturi-Lapin alueella.

Halllitus valtuuttaa hallintojohtajan täydentämään tarjouspyyntöasiakirjoja ja hyväksyttämään ne erikseen hallituksella sähköisesti.

Kokouskäsittely

Hallitus keskusteli toivotusta palveluntasosta ja kilpailutuksesta. Kilpailutuksessa tulisi olla mahdollisuus hyödyntää mm. myös etäpalveluita.

Tiedoksi

yt-toimielin, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)