Kunnanhallitus, kokous 12.6.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 197 Vahingonkorvausvaade

MUODno-2021-606

Valmistelija

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Perustelut

********* on toimittanut kuntaan oikaisuvaatimuksen (12.11.2021) koskien kunnanhallituksen päätöstä 18.10.2021 § 314. Oikaisuvaatimuksen yhteydessä esitetään kunnalle vahingonkorvausvaade liittyen ********* kiinteistön vesi- ja viemärityöhön vuonna 2021. ********* mukaan prosessiin liittyi kunnan puolesta viivyttelyä ja virheitä, joiden perusteella korvausvelvollisuus olisi syntynyt. Hän esittää asian loppuun saattamiseksi, että sopimusratkaisuna kunta korvaisi rakentajalle vesi- ja viemäriliittymismaksun. Kunta on päätöksensä 18.10.2021 § 314 yhteydessä todennut, että kunnan toiminnassa ei ole tapahtunut sellaista virhettä, joka aiheuttaisi korvausvelvollisuuden.

Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitoksen tulee määrätä jokaista verkostoonsa liitettävää kiinteistöä varten liittämiskohdat, joiden tulee sijaita kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Liittämiskohtien sijainnin takia kiinteistön liittämisestä laitoksen verkostoon ei saa aiheutua kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomia kustannuksia. Kunnan oman selvityksen myötä on havaittu, että jatkossa on syytä kehittää myös vesi- ja viemäriliitosprosessien ohjeistusta rakentajille, jossa terävöitetään paitsi prosessin yleistä kulkua osana rakennusprojektia, myös tähän liittyviä rakentajan vastuita; tavoitteena em. selkeytykselle on väärinkäsityksien ehkäiseminen ja prosessien sujuvuus. Vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitteistojen suunnittelussa, rakentamisessa, kunnossapidossa ja käytössä on huomioitava seuraavaa: vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettävän kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Laitteisto tulee suunnitella, sijoittaa ja rakentaa niin, että se on yhteensopiva vesihuoltolaitoksen laitteiston kanssa. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto tulee pitää sellaisessa kunnossa ja sitä tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa vesihuoltolaitoksen laitteiston käytölle eikä terveydelle tai ympäristölle.

********* oikaisuvaatimuksessa (21.11.2021) esitetään, että elinvoimalautakunnalle on toimitettu virheellistä tietoa pumppaamosta, kesäkuussa 2021 on kunnasta ohjeistettu epäselvästi liitospisteiden sijainnista sekä pumppaamon asennuskustannus ja viettoviemärin kustannusarvio olisi arvioitu kunnassa väärin. Näistä asioista on syntynyt ********* mukaan kunnan korvausvelvollisuus.

Hyvän hallinnon perusteisiin kuuluvat palveluperiaate (palvelun asianmukaisuus), neuvontavelvollisuus ja mm. hyvän kielen vaatimus. Käytännössä selkeän ja ymmärrettävän kielenkäytön sekä ohjeistuksen vaatimus on periaatteellinen ja ohjaava luonteeltaan. Kunnan selvityksessä on käynyt ilmi, että kesäkuussa 2021 kunnan ja liittyjän välisessä vuorovaikutuksessa on syntynyt väärinkäsityksiä. Kunnan ohjeistus on koettu sekä liittyjän että maaurakoitsijan osalta epäselväksi; sekä liittyjälle että maaurakoitsijalle on syntynyt vuorovaikutuksessa kunnan kanssa mielikuva siitä, että viemärin liittopiste oli muuttunut ja naapurien kirjallinen suostumus linjaukselle olemassa.

Kunnan on käsiteltävä erikseen ********* korvausvelvollisuusvaatimus; tämän arvioitavaksi kunta pyytää asianosaiselta yksilöllisen erittelyn siitä, mihin korvausvelvollisuus perustuu. Kunta pyytää liittyjältä arvion ja erittelyn niistä tosiasiallisista taloudellisista vahingoista tai kuluista, joita liittyjä kokee tilanteesta hänelle syntyneen. Kunnan tulee tämän jälkeen arvioida tilannetta ja sitä, millainen on kunnan palvelun ja ohjeistuksen rooli osana em. yksilöityjä kustannuksia.  

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus pyytää ********* toimittamaan kuntaan kustannuserittelyn siitä, mihin korvausvelvollisuusvaade perustuu.

Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä saatuaan em. kustannuserittelyn. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Tämän asian käsittelyn jälkeen puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksessa pidetään tauko. Tauon jälkeen suoritettiin nimenhuuto ja puheenjohtaja totesi kokouksessa olevan samat henkilöt kuin ennen taukoa.

Tiedoksi

asianosainen, elinvoimapalvelvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)