Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Henkilöstön lääkärissäkäynteihin liittyvä ohjeistus

MUODno-2020-68

Valmistelija

  • Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi

Perustelut

Kunnallisen yleinen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) III luvun 4 §:n 2. momentissa käsitellään työajaksi luettavaan aikaan liittyviä erityistilanteita. Kunnan eri osastoilla on noudatettu vaihtelevaa käytäntöä lääkärissäkäyntien osalta. Kunnassa on syytä muodostaa yhtenevä käytäntö ja ohjeistus, jota noudatetaan lääkärikäyntien osalta, jotta henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu voidaan turvata.

4 §:n 2.momentin 4.kohdan mukaan työnantajan määräämiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin taikka viranhoidon/työn edellyttämiin lakimääräisiin tarkastuksiin kulunut aika luetaan työajaksi silloinkin, kun se tapahtuu vapaa-aikana. Niihin liittyvää mahdollista matka-aikaa ei lueta työajaksi. Mikäli matka-aika ajoittuu viranhaltijan/työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä.

Kyseisen kohdan soveltamisohjeessa todetaan, että viranhaltijan/työntekijän pitää tarvittaessa esittää tutkimuksen tai tarkastuksen suorittaneen henkilön tai laitoksen antama todistus varsinaiseen tutkimukseen tai tarkastukseen kuluneesta ajasta.

4 §:n 2.momentin 5.kohdan mukaan lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin, kuten erikoislääkärin, laboratorio- tai röntgentutkimukseen kulunutta aikaa ei lueta työajaksi, mutta mikäli viranhaltija/työntekijä todellisen tarpeen vaatiessa joutuu työaikanaan em. tutkimuksiin, järjestetään niitä varten vapautus työstä. Sama koskee synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä tutkimuksia, mikäli tällainen tutkimus on suoritettava työaikana.

Viranhaltijalle/työntekijälle järjestetään vastaava vapautus työstä äkillisen hammassairauden johdosta työajalle sattuvan hoitotoimenpiteen ajaksi, jos äkillinen hammassairaus vaatii samana päivänä tai saman työvuoron aikana annettavaa hoitoa eikä viranhaltija/työntekijä voi saada hoitoa työajan ulkopuolella. Työkyvyttömyys ja hoidon kiireellisyys osoitetaan hammaslääkärin antamalla todistuksella.

Mikäli tutkimus tai edellisessä kappaleessa mainittu hoitotoimenpide matka-aikoineen ajoittuu viranhaltijan/työntekijän varsinaiseen työaikaan, työaikaa ei tästä syystä pidennetä.

Kyseisen kohdan soveltamisohjeessa todetaan, että todellisella tarpeella tarkoitetaan tässä sitä, että tutkimus ei ole tehtävissä työajan ulkopuolella tai että kysymyksessä on äkillinen tutkimustarve.

Sopimusmääräys ei koske oma-aloitteista lääkärissä, hammaslääkärissä ja hoidossa käyntiä, useamman päivän kerrallaan kestäviä tutkimuksia eikä tutkimuksia, jotka on suoritettu viranhaltijan/työntekijän oma-aloitteisen lääkärissäkäynnin yhteydessä.

Synnytystä edeltävillä lääketieteellisillä tutkimuksilla tarkoitetaan sekä lääkärin että muun terveydenhoitohenkilökunnan suorittamaa tutkimusta taikka tällaiseen tutkimukseen perustuvan laboratorio- tai muun vastaavan kokeen suorittamista, joka perustuu selvitystarpeeseen raskaana olevan viranhaltijan/työntekijän tai sikiön terveydentilasta.

Mikäli raskaana olevan on käytävä tutkimuksissa työaikana, tulee tästä ilmoittaa työnantajalle niin pian kuin se on mahdollista. Työnantaja voi tällöin osoittaa viranhaltijalle/työntekijälle toisen ajankohdan tutkimusta varten huomioon ottaen tutkimuksen kiireellisyys ja ajankohta, jolloin tutkimuksia tehdään. Hyvissä ajoin tapahtuva ilmoittaminen mahdollistaa myös sen, että työvuorojärjestelyjä tehtäessä voidaan etukäteen ottaa huomioon tutkimuksissa käynnin tarve siten, että se voi pääsääntöisesti tapahtua työajan ulkopuolella.

Paikallinen ohjeistus

Yhteistoimintaelin on käsitellyt kunnan henkilöstön lääkärissäkäynteihin liittyvää ohjeistusta 16.6.2020 § 26 ja 17.8.2020 § 32. Yhteistoimintaelin on esittänyt kunnanhallitukselle, että kunnassa otetaan käyttöön esityslistan oheismateriaalina toimitettava lääkärissäkäyntikäytäntöön liittyvä ohjeistus, joka sisäsltää esimerkinomaisen taulukon erilaisiin tilanteisiin.

Muoniossa paikalliset olosuhteet ovat sellaiset, että lääkärin lähetteellä erikoissairaanhoidon tutkimuksiin joutuu lähtemään koko päiväksi kerrallaan, eikä tällaista lääkärissäkäyntiä voi pääsääntöisesti ajoittaa siten, että se tehtäisiin työajan ulkopuolella. Tällaisista erikoissairaanhoidon tutkimuksista esitetään linjattavaksi siten, että tällaisissa tutkimuksissa käyminen ei ole työaikaa, mutta tutkimuksia ja niihin liittyvää matka-aikaa varten järjestetään vapautus töistä. Palkkaa ei tästä syystä vähennetä, työaikaa pidennetä eikä työaikaa tutkimusten vuoksi teetetä myöhemmin takaisin. Kyseisen päivän työaika jää kuitenkin vajaaksi.

Oma-aloitteisten lääkärissäkäyntien osalta esitetään linjattavaksi, että mikäli käynnin sijoittaminen työajan ulkopuolelle ei ole ajanvaraussyistä mahdollista, käyntiä varten voidaan antaa vapautus työtehtävistä (ei työaikaa, mutta palkallista aikaa) ja käyntiin kulunut aika teetetään takaisin esimiehen kanssa sovittavalla tavalla.

Laaditussa esityksessä esitetään lisäksi, että terveydenhoidolliset tutkimukset ja tarkastukset työterveyshuollossa voidaan toteuttaa työajalla, eikä käyntiin kulunutta aikaa teetetä takaisin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus hyväksyy yhteistoimintaelimen esittämän lääkärissäkäyntikäytäntöön liittyvän ohjeistuksen.

Ohjeistus astuu voimaan 1.10.2020 alkaen.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

henkilöstö

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.