Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 191 Karsikkoniemen ranta-asemakaavan valmisteluvaihe

MUODno-2020-60

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 30.3.2020, 70 §

Maanomistaja on toimittanut hakemuksen ranta-asemakaavan laatimisen aloittamiseksi Karsikkoniemeen tilan 498–401–116–4 alueella. Maanomistaja huolehtii MRL 74 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen laatimisesta ja kaavan laatijaksi on valittu Seitap Oy, joka on toimittanut 20.3.2020 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

Kaavoitettava alue on n. 13,5 ha ja siihen on tavoitteena osoittaa 2–3 loma-asunnon rakennuspaikkaa perheen omiin tarpeisiin ja 3–5 asuinpientalojen rakennuspaikkaa tien varteen vastaamaan kunnassa ilmeiseen asuinrakentamispaikkojen tarpeeseen. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa osallisiksi on luettu viranomaisista mm. kunta, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, maakuntamuseo ja pelastuslaitos. Lisäksi osallisia ovat alueen maanomistajat ja rajanaapurit.

Kaavoitettavalla alueella ei ole tiedossa olevia kiinteitä muinaisjäännöksiä eikä rakennusperinnön kannalta arvokkaita rakennuksia. Alue on tavanomaista rantapuustoista metsämaata.

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä.

Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee ranta-asemakaavan laatimisen ottamisesta kunnan tehtäväksi.

Esityslistan oheismateriaalina toimitetaan 20.3.2020 päivätty OAS.

Ehdotus kunnanjohtaja

Kunnanhallitus merkitsee Karsikkoniemen ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi ja kuuluttaa vireilletulon. OAS asetetaan nähtäville kunnan verkkosivuille. Maanomistajalta peritään kaavoitustaksan mukaiset kustannukset.

 

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

__

Kunnanhallitus 28.9.2020

Kaavan laatija on toimittanut luonnoksen kaavakartasta ja –selostuksesta 18.9.2020.

Kaavoitettavalla alueella ei ole rakennuksia, mutta alueen pohjoispuolella on loma-asuntoja. Alueen eteläpuolella n. 100 m:n päässä on kaavoitettavan tilan rakennukset.

Maakuntakaavassa alue sijoittuu maa- ja metsätalousvaltaiselle alueelle M 4529, yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa ei ole.

Selostuksen mukaan kaava-alueelle muodostuu yksityistien rantapuolelle kaksi tavanomaista omarantaista loma-asunnon (RA) rakennuspaikkaa ja kaksi pientalon (AP) rakennuspaikkaa. Rannan puolella rakentamiselta vapaaksi jäävä alue osoitetaan kaava-alueen yhteiskäyttöiseksi virkistysalueeksi (VR). Yksityistien toiselle puolelle muodostuu kolme asuinpientalon rakennuspaikkaa pinta-alaltaan 1 ha. Rakentamiselta vapaaksi jäävä alue osoitetaan kaavassa tilan maa- ja metsätalousalueeksi.

Loma-asuntojen rakennuspaikkojen rakennusoikeus on 120 k-m2/rakennuspaikka ja asuinpientalojen 200 k-m2/rakennuspaikka. VR-alueelle kaava-alueen ulkopuolelle osoitetaan tien takana olevan tilan asuinrakennuksen tarpeisiin rantasaunan rakennusala 40 k-m2.

Kaavaselostuksessa todetaan, että alustavan luontoselvityksen mukaan kaava-alueella on huomioon otettava Lapin leinikkiesiintymä, mutta muinaisjäännöksiä ei ole eikä Natura-arviointia ole tarpeen suorittaa. Kaavan tavoitteina esitetään mm., että rakennuspaikkojen myötä tarjotaan mahdollisuus viihtyisään asuntotuotantoon kuntataajaman läheisyydessä ja rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-aluiden ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta varmistetaan muutoin rajaamalla rakennusoikeudet niin, että rakentaminen sijoittuu riittävän korkealle.

Kaava-alue sijoittuu olemassa olevan yksityistien yhteyteen, kaava on mitoitettu alueella oleva rantaviiva huomioiden niin, että naapuritilojen mahdollisuutta rantarakentamiseen ei heikennetä tai Muonionjoki tai sen virkistyskäyttö vaarannu. Kaavamääräyksellä osoitetaan jätevesien käsittely niin, että kaavasta ei aiheudu pohja- tai pintaviesien pilaantumisen vaaraa.

MRA 30 §:ssä säädetään, miten MRL 62 §:ssä tarkoitettu vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa järjestetään: Tilaisuuden varaaminen mielipiteen esittämiseen voidaan tehdä asettamalla valmistelu­aineisto nähtäville ja varaamalla tilaisuus esittää mielipide määräajassa kirjallisesti tai suullisesti taikka erityisessä kaavaa koskevassa tilaisuudessa tai muulla sopivaksi katsottavalla tavalla. Tilaisuuden varaamisesta ilmoi­tetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa todetulla, osallisten tiedonsaannin kannalta toimivalla tavalla. Ilmoitus on aina julkaistava vähintään yhdessä paikkakunnalla leviävässä sanomalehdessä. Lausuntojen pyytämisestä säädetään asetuksen 28 §:ssä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus merkitsee Karsikkoniemen ranta-asemakaavan valmisteluasiakirjat tiedoksi ja asettaa ne nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Lausuntopyyntö toimitetaan selostukseen merkityille tahoille.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Seitap Oy, tekninen osasto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)