Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 195 Opettajien TVA-erän jakaminen

MUODno-2020-44

Valmistelija

 • Matti Pinola, hallinto- ja henkilöstösuunnittelija, matti.pinola@muonio.fi

Perustelut

Järjestelyeriä on vuosien saatossa käytetty OVTES:n piirissä TVA-eränä lisätehtävistä opettajille. Opettajien TVA-ryhmä on 27.8. tehnyt esityksen järjestelyerän jakamisesta lukuvuonna 1.8.2020-31.7.2021. 

TVA-ryhmä on esittänyt, että erän jakamisessa käytetään seuraavia työn vaativuustekijöitä (vt.):

 1. Esi- ja alkuopetus
 2. Lisävastuu
  • kolmiportaisen tuen konsultaatio/erityisopettajat
  • hankkeiden koordinaatio
  • 6. luokan leirikoulun järjestäminen
  • tutkiva opettaja (kotiopetus)
 3. Ryhmän ohjaus
  • luokanopettaja tai -valvoja yli 25 oppilaalle
  • vaikeasti kehitysvammaisen oppilaan luokanopettaja tai -valvoja
 4. Yhtenäisyys
  • Opettajan opettaessa enemmän kuin yhdessä seuraavista luokka-asteryhmistä: 0-luokka, 1.-6. -luokat, 7.-9. -luokat tai lukio, opettaja saa jokaisesta yhden ylittävästä ryhmästä yhden vt:n.

 

Jaettava summa on 1672,24 euroa/kk. Vaativuuspisteitä muodostui yhteensä 36. Pisteen summaksi muodostui täten 46,45 euroa/kk. 

Lisäksi on esitetty selvitettäväksi, kuuluuko jaettavaan summaan esimerkiksi yleiskorotuksia. Mikäli jaettavaan summaan tulee korotuksia, ne esitetään lisättäväksi jaettaviin osuuksiin.

TVA-ryhmän 27.8.2020 muistio toimitetaan esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää, että opettajien TVA-erä lukuvuodelle 2020–2021 jaetaan TVA-ryhmän ehdotuksen mukaisesti.

Mahdolliset korotukset selvitetään syksyn 2020 aikana, ja mikäli sellaisia ilmenee, ne voidaan laittaa maksuun kyseisen lukuvuoden osalta ilman erillistä päätöstä.

 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

Opettajien TVA-ryhmä, yhteistoimintaelin, palkat

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.