Kunnanhallitus, kokous 3.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

MUODno-2023-114

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Virkkunen, toimistosihteeri, sari.virkkunen@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Alla talousarvion toteutumalistaus ajopäivällä 27.2.2023. Toteutuma ei ole vielä lopullinen, vaan osa tuloista ja menoista on edelleen kirjaamatta.

       
 

ta

tot

tot-%

50 HALLINTO JA TUKIPALVELUT

     

TULOT

12100

12115,71

100,10

MENOT

-225294

-249138,83

110,60

NETTO

-213194

-237023,12

111,20

Hallinto- ja tukipalveluissa menot ovat ylittyneet 24 000 eur, mikä johtuu jaksotetuista palkoista ja budjetoimatta jääneistä elinvoimalautakunnan kokouspalkkioista n. 16 500 eur sekä varastoon on hankittu vesihuollon tarvikkeita n. 7 500 eur, jotka siirtyvät vesihuollon kustannuspaikalle asennustyön jälkeen.

     

51 RAKENNUSTARKASTUSPALVELUT

     

TULOT

57610

82579,01

143,30

MENOT

-119769

-112259,65

93,70

NETTO

-62159

-29680,64

47,70

Rakennustarkastuspalvelujen tulot ovat ylittyneet 25 000 eur ennakoitua suuremman lupapäätösmäärän vuoksi. Menot ovat alittuneet 7 500 eur ennakoitua pienemmistä ICT- ja laitevuokrakustannuksista johtuen. 

     

54 RAVITSEMUS- JA SIISTEYSPALVELUT

     

TULOT

1131681

1135035,80

100,30

MENOT

-1151523

-1076436,89

93,50

NETTO

-19842

58598,91

-295,3

Menot ovat alittuneet 75 000 eur johtuen ennakoitua pienemmistä menoista; palkat 33 000 eur, sairasvakuutuskorvaukset (menon vähennys) 13 000 eur, ICT-palvelut 5 000 eur, siivouspalvelut 3000 eur, koneiden ja laitteiden kunnossapito 8 000 eur, tarvikehankinnat (valtaosa siivoustarvikkeita) 13 000 eur.      

56 KIINTEISTÖ- JA TIEPALVELUT

     

TULOT

943482

1067697,15

113,20

MENOT

-1952874

-2056430,02

105,30

NETTO

-1009392

-988732,87

98

Toimintatulot ylitetty 124.215 euroa tonttien myynnin ja metsänmyynnin sekä kohonneiden vuokratuottojen ansiosta. 
Toimintamenojen ylitys 103.556 euroa aiheutui  palkoista 20 000 eur, lämmityksestä 45 000 eur (Kiela 35 000 eur, ala-aste 10 000 eur), sähkötarvikkeet 15 000 eur, välilliset verot 22 000 eur, kiinteistöleasing 8 000 eur. 
     

58 LIIKUNTAPAIKAT JA REITISTÖT

     

TULOT

0

314,52

0

MENOT

-206470

-183343,06

88,80

NETTO

-206470

-183028,54

88,60

Menojen alitus 23 000 henkilöstömenoissa.       

60 KUNTAKEH. JA MARKK.PALV.

     

TULOT

87113

76080,83

87,30

MENOT

-438585

-377918,76

86,20

NETTO

-351472

-301837,93

85,90

Tulot ovat toteutuneet arvioitua pienempinä 11 032€, koska ulkopuolisen rahoittajan tuki kehittämishankkeille maksetaan tietyin %-osuuksin suhteessa syntyneisiin kustannuksiin. Kehittämishankkeiden kustannuksia on syntynyt arvioitua vähemmän, joten hanketulojakin on kertynyt arvioitua vähemmän.

Menoeristä suurin yksittäinen toteutumaton erä on palkat 32 757€, koska kahden hankkeen projektikoordinaattori aloitti työt ennakoitua myöhemmin ja koska 100% työajalla olleen hyvinvointikoord. tehtävää ei täytetty 1.7. alkaen sellaisenaan vaan tehtävät yhdistettiin liikuntasihteerin tehtävänkuvaan 19.9. alkaen.

Toinen yksittäinen toteutumaton menoerä oli matkailun alueorganisaation käynnistymiseen varattu osuus, josta jäi menoja toteutumatta 17 427€ organisoitumisen siirryttyä vuoteen 2023.

     

64 VESIHUOLTOLAITOS

     

TULOT

666125

607292,23

91,20

MENOT

-550229

-436783,91

79,40

NETTO

115896

170508,42

147,10

Vesihuoltolaitoksen tulo- ja menoarviossa on budjetoitu 132.500 euroa vesihuollon kehittämishankkeelle. Hankkeen toteutus siirtyi kuitenkin vuodelle 2023, jolloin tulojen ja menojen toteutuma heittää ko summan verran. 

Hankkeen määräraha poislukien, vesihuollon tulot ovat ylittyneet 73667 auroa ja menot ylittyneet 19.054 euroa. Menojen ylitys aiheutuu Oloksen viemärilaitoksen arvioitua suuremmasta jätevesilaskusta. 

     

KAIKKI YHTEENSÄ

     

TULOT

2898111

2981115,35

102,90

MENOT

-4644744

-4492311,12

96,70

NETTO

-1746633

-1511195,77

86,50

 

 

 

 


Investointiosa on sitova hankeryhmittäin eli osatehtävätason nettotasolla. Hankeryhmän jokaisen hankkeen osalta on esitettävä sanallinen hankekuvaus ja hankkeen tavoitteet. Lisäksi yli 1,0 milj.euron hankkeet ovat hankekohtaisesti sitovia.
Vuoden 2022 investoinneissa on suurin yksittäinen ylitys osatehtävätason 863, Yleiset alueet hankkeella 514, Onnellisia luonnostaan. Hankkeen toteutus on jatkoa viime vuodelta. Hankkeet menot ovat vuonna 2022 olleet 86 000 euroa. Vuoden 2022 maksatushakemusta ELY-keskukselle ei ole vielä jätetty. ELY:ltä on odotettavissa tukea 60.100 euroa, jolloin kunnan maksettavaksi jää 25.900 euroa.
Edellä mainitut huomioiden invenvestointien netto tulee alittumaan 34.163 euroa. 

Investointien toteutuma ajopäivällä 22.2.2023:

    Talousarvio Vuoden alusta Jäljellä
    + muutokset    
851 MUU TALONRAKENNUS      
*        Hankinnat yht.                 202 000,00 214 292,84 -12 292,84
  Avustukset      
  Investoinnit netto             202 000,00 214 292,84 -12 292,84
860 LIIKENNEVÄYLÄT      
*        Hankinnat yht.                 30 000,00 30 430,04 -430,04
  Avustukset      
  Investoinnit netto             30 000,00 30 430,04 -430,04
862 LIIKUNTA-ALUEET      
*        Hankinnat yht.                 102 000,00 71 104,44 30 895,56
*        Avustukset yht.                -27 800,00 -6 913,23 -20 886,77
  Investoinnit netto             74 200,00 64 191,21 10 008,79
863 YLEISET ALUEET      
*        Hankinnat yht.                 97 500,00 151 487,31 -53 987,31
*        Avustukset yht.                -15 000,00 -7 625,27 -7 374,73
  Investoinnit netto             82 500,00 143 862,04 -61 362,04
880 VESILAITOS      
*        Hankinnat yht.                 430 000,00 422 142,82 7 857,18
  Avustukset      
  Investoinnit netto             430 000,00 422 142,82 7 857,18
882 VIEMÄRILAITOS      
*        Hankinnat yht.                 102 000,00 84 217,88 17 782,12
  Investoinnit netto             102 000,00 84 217,88 17 782,12
890 KAAVOITUS      
*        Hankinnat yht.                 25 000,00 12 500,00 12 500,00
  Investoinnit netto             25 000,00 12 500,00 12 500,00
  KAIKKI YHTEENSÄ      
*        Hankinnat yht.                 988 500,00 986 175,33 2 324,67
*        Avustukset yht.                -42 800,00 -14 538,50 -28 261,50
  Investoinnit netto             945 700,00 971 636,83 -25 936,83

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvioon laadittujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata talousarviovuoden aikana ja lopulliset tavoitteiden toteutumiset käsitellä lautakunnissa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana. Täydennetyt tiedot liitetään vuoden 2022 toimintakertomukseen. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tämän pykälän oheismateriaalina.

 

Ehdotus

Esittelijä

Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi

Elinvoimalautakunta toteaa talousarviototeutuman vuodelta 2022 tietoon saatetuksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.

Päätös

Elinvoimalautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Valmistelija

Heikki Tuikka, toimistosihteeri, heikki.tuikka@muonio.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa edellyttänyt, että hallintokuntien tulee pysyä hyväksytyn talousarvion toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa.

Käyttötalousosan sitovuustaso on tehtävätason toimintakate-taso eli nettotaso. Alla talousarvion toteutumalistaus ajopäivällä 15.3.2023.

 

ta 

tot

tot-%

30 HALLINTO JA TUKIPALVELUT

     

TULOT

0

0

0

MENOT

-127319

-151891

119,3 

NETTO

-127319

-151891

119,3

Hallinto- ja tukipalveluissa menot ylittyivät jaksotettujen palkkojen ja palkkioiden johdosta.

31 VARHAISKASVATUS

     

TULOT

55000 

50215

91,3

MENOT

-1090971

-1091486 

100,0

NETTO

-1035971

-1041270

100,5

Varhaiskasvatuksessa menot ylittyivät ravitsemispalveluiden kohonneista ateriahinnoista.  Keittiötyö toteutettiin siivous- ja ravitsemuspalveluiden palkkaaman henkilön toimesta kokeiluna ajalla 1.8.2022- 31.1.2023. Varhaiskasvatus maksoi palvelusta korkeampien ateriahintojen muodossa. Varhaiskasvatuksen määrärahoja siirrettiin Freeride academyn toiminnan jatkamiseen lukion tehtäväalueelle 9000 €.

32 PERUSOPETUS

     

TULOT

160000

225692

141,1

MENOT

-2896665

-2850905

98,4

NETTO

-2736665

-2625212

95,9

Perusopetuksessa valtion koronatuki kattoi tarvittua lisäresurssia. Sijaiskulut olivat merkittävät. Matkustus- ja kuljetuspalvelut ylittivät arvioidun. Kotikuntakorvaustuotot ylittyivät.                        

34 LUKIO

     

TULOT

30450

69744

229,0

MENOT

-691572

-665588

96,2

NETTO

-661122

-595843

90,1

Lukiossa valtion koronatuki kattoi tarvittua lisäresurssia. Lisäksi tuottoja syntyi myyntituotoista kuntayhtymille (koulukuljetusten osalta) ja kehittämisprojektin tuesta.

36 KANSALAISOPISTO

     

TULOT

17300

18625

107,7

MENOT

-129891

-111710

86,0

NETTO

-112591

-93084

82,7

Kansalaisopistossa eivät kaikki suunnitellut kurssit toteutuneet. 

44 KIRJASTO JA KULTTUURIPALVELUT

     

TULOT

173355

186260

107,4

MENOT

-353592

-379362

107,3

NETTO

-180237

-193102

107,1

Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa menot ylittyivät palkka- ja henkilöstösivukulukustannuksissa, jotka johtuivat virkavapaasta ja tästä johtuvista sijaisjärjestelyistä. Lisäksi kulttuurikasvatussuunnitelman jalkauttaminen ja tilaisuuksien järjestäminen aiheutti lisämenoja.

46 NUORISOPALVELUT

     

TULOT

54302

72118

132,8

MENOT

-191500

-196832

102,8

NETTO

-137198

-124713

90,9

Nuorisopalveluissa hankkeet ovat lisänneet tuloja.

48 LIIKUNTAPALVELUT

     

TULOT

21700

52473

241,8

MENOT

-114131

-126361

110,7

NETTO

-92431

-73888

79,9

Liikuntapalveluissa  tuloja ovat lisänneet hankkeet ja kehittämisprojektin tuki. Ostoja lisäsi elintapaohjaushankkeen hankinnat.

       

KAIKKI YHTEENSÄ

     

TULOT

512107  675130  131,8

MENOT

-5595641  

-5574138   99,6

NETTO

-5083534 -4899007  96,4

 

Perusopetuksella ja lukiolla on toteutunut yhteinen kalustoinvestointihanke. Hankkeen avulla hankittiin peruskouluun pulpetteja ja oppilastuoleja. Lukioon hankkeen avulla hankittiin opiskelijoille ja henkilökunnalle työpöytiä ja tuoleja.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvioon laadittujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata talousarviovuoden aikana ja lopulliset tavoitteiden toteutumiset käsitellä lautakunnissa viimeistään seuraavan vuoden helmikuun aikana. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ja talouden toteuma 2022 ovat tämän pykälän oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rantakokko, vt. sivistysjohtaja, paivi.rantakokko@muonio.fi

Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarviototeutuman sekä toiminnallisten tavoitteiden toteumat vuodelta 2022 ja saattaa sen edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja talouspäällikölle.

Päätös

Lautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Kokouskäsittely

Laura Enbuska-Mäki poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.31.

Valmistelija

 • Merja Hietala, talouspäällikkö, merja.hietala@muonio.fi

Perustelut

Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on laadittava tilikauden tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajille. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä ja hallituksen on saatettava se tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

 • Tase antaa mahdollisuuden arvioida kunnan omavaraisuutta ja velkaisuutta yhtenevillä tunnusluvuilla muiden kirjanpitovelvollisten kanssa.
 • Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen.
 • Rahoituslaskelma osoittaa kunnan rahan käytön ja rahan lähteet tilikaudella. Se osoittaa tulorahoituksen määrän ja riittävyyden investointien ja pääoman palautusten kattamiseen. Rahoituslaskelma osoittaa myös rahoitustarpeen, jonka kunta joutuu kattamaan lainanotolla tai vähentämällä rahoitus- ja vaihto-omaisuuteen sitoutuneita varoja.
 • Talousarvion toteutumisvertailu antaa tietoja kunnan varainkäytöstä päättäjille, asukkaille ja sidosryhmille. Vertailun tiedot saadaan tilikaudelle hyväksytystä talousarviosta ja toteutuneesta kirjanpidosta.

Kuntalain 114 §:n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Se tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelman sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Siihen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys konsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.

Kuntalain 115 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kertomuksessa on annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja konsernitaseeseen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat mm. arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä, tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.

Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.

Hallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Talouden tasapainottaminen

Kunnalla on taseessa vuoden 2022 lopussa ylijäämää 3 531 706 euroa ja vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma on laadittu ylijäämäiseksi.  

Vuoden 2022 tilinpäätös

Toimintakate toteutui 95,5 % ja investointien nettomenot 83,6 %. Käyttötalouden ylitykset ovat 66 449 ja investointien 7 830 euroa.

Talousarviovuoden suurin investointihanke oli uuden vedenottamon rakentaminen Ratsutien varrelle. Hankkeen toteutunut kustannusavio on 418 000 euroa, josta 398 000 euroa toteutui vuonna 2022. Hanke toteutettiin omana työnä.

Tilikausi 2022

-        toimintakate

-19 065 001,–

-        vuosikate

   2 534 785, –

-        tilikauden tulos

   1 675 948,–

-        tilikauden ylijäämä

   1 705 496, –

 

Talousarviossa verotuloiksi arvioitiin 10 150 000 euroa. Verotulot toteutuivat 108,6 %, 875 603 euroa enemmän kuin arvio. Ylityksestä 777 272  kertyi yhteisöverotuotosta, 71 379 kiinteistöveroista ja 26 952 euroa kunnallisverotuloa.  Valtionosuuksiin arvioitiin 10 263 627 euroa. Valtionosuuksia toteutui 91 367 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Peruspalveluiden valtionosuuksissa verotulomenetysten kompensaatiot kasvattivat valtionosuuksia.

Vuosikate toteutui 610,7 prosenttia (ylitys 2 119 700 euroa) ja parani edelliseen vuoteen verrattuna 124,9 prosenttia (505 198 euroa). Vuosikatteen merkittävän suuri poikkeama talousarvioon verrattuna johtui käyttötalousmenojen toimintakatteen alituksista kaikilla toimialoilla (yhteensä 899 541 euroa), verotulojen ennakoitua paremmasta kertymästä (875 603 euroa) sekä Lapin Sairaanhoitopiirin ylijäämän palautuksesta (224 040 euroa).  

Käyttöomaisuuden poistot ovat 858 837 ja poistoerokir­jaukset 29 548 euroa. Poistoero koostuu yläkoulun ja terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjausten investointivarausten purkamisesta.

Tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille. Taseen ylijäämä vuoden lopussa on 3 531 706 euroa.

Henkilöstömenot toteutuivat 98,5 prosenttisesti (alitus 148 605 €).  Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstömenot kasvoivat 7,5 % (679 070 euroa). Eniten kasvua oli hyvinvointilautakunnan ikäihmisten palveluissa, noin 435 000 euroa. Kunnan henkilöstön määrä 31.12.2022 oli 196, joista vakituisia 146 ja määräaikaisia 50. Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstö on vähentynyt kahdeksalla henkilöllä.

Pitkäaikaista uutta lainaa ei nostettu ja vanhoja lainoja lyhennettiin 820 000 euroa. Kuntatodistusohjelman kautta otettua lyhytaikaista luottoa lyhennettiin 800 000 euroa edelliseen tilinpäätökseen verrattuna ja sitä oli vuoden lopussa 2,9 milj. euroa. Lainakanta pieneni ja oli 5 809 000 eli 2 546 euroa asukasta kohden, vähennystä 326 euroa/asukas. Lainat ja vastuut olivat vuoden lopussa 10 537 000 eli 4 617 euroa asukasta kohden, vähennystä 369 euroa/asukas.

Konsernitilinpäätöksen tulos on 1 711 878 ja ylijäämä 1 750 045 euroa. Konsernilainojen määrä on 8,9 milj. euroa, 3 890 euroa asukasta kohden.

Konsernin lainat ja vuokravastuut ovat 14 572 037 eli 6 386 euroa asukasta kohden. Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus parani ja oli 44,0 % (46,6 % v.2021), myös laskennallinen lainanhoitokate parani ja oli 2,17 (2,04 v.2021).

Tilinpäätöskirja toimitetaan esityslistan ohessa. 

Hyvinvointilautakunta on käsitellyt tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osaltaan kokouksessaan 16.3.2023. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus

 • esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2022 tuloksesta, 1 675 948 euroa, kirjataan poistoeron vähennykset 29 548 euroa ja tilikauden ylijäämä 1 708 496 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämän tilille,
 • hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.

 

Lisäksi hallitus oikeuttaa hallinto-osaston tekemään tilinpäätökseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

 

Talouspäällikkö postui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen. 

Kokouskäsittely

Mika Brännare ja Johanna Mikkola saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

 

Talouspäällikkö esitteli vuoden 2022 tilinpäätöksen ja kunnanjohtaja toimintakertomuksen.

Tiedoksi

tarkastuslautakunta, tilintarkastaja

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)