Kunnanhallitus, kokous 3.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Nimeämispyyntö valtakunnallisen Koto-digi -hankkeen yhteistyöhön

MUODno-2023-192

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

Eduskunta on 3.3.2023 hyväksynyt lain kotoutumisen edistämisestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2025. Uusi kotoutumislaki kumoaa tällä hetkellä voimassa olevan samannimisen lain. Kotoutumisen edistämisestä annetun lain uudistamisen yhteydessä kehitetään kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut (ns. Koto-digi), jotka tukevat kotoutumista edistävien palvelujen järjestämistä ja tiedolla johtamista. Kotoutumisen valtakunnallinen tietojärjestelmäpalvelujen kehittämishanke toteutetaan KEHA-keskuksessa. 

Valtakunnallista kotoutumisen asiakastietojärjestelmää käytetään kuntien kotoutumispalveluissa muiden kuin TE-palvelujen asiakkaina olevien kotoutujien asiakastietojärjestelmänä, ja se rakennetaan yhteensopivaksi TE-palvelujen tietojärjestelmien kanssa. Kehitettävät kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut edistävät tiedonvaihtoa kotoutumisen toimijoiden välillä. Lisäksi kehittämishankkeen tavoitteena on luoda ratkaisuja, jotka parantavat kotoutumisen tiedolla johtamista kunnallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. 

Kuntien on mahdollista ottaa käyttöön kotoutumisen valtakunnallinen asiakastietojärjestelmä 1.1.2025 alkaen. Kunnille esitetään velvoitetta käyttää valtakunnallista asiakastietojärjestelmää viimeistään 1.1.2027 alkaen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö ja KEHA-keskus toteuttavat kotoutumisen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämistä sekä kotoutumisen edistämistä laajemmin tukevan kotoutumisen viitearkkitehtuurityön 15.12.2022–30.4.2023 välisenä aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt kuntien ja Kuntaliiton esittämistä edustajista viitearkkitehtuurin projektiryhmän. Projektiryhmään on nimetty edustajiksi sekä kotoutumisen substanssiasiantuntijoita että tietohallinnon asiantuntijoita. 

KEHA-keskus pyytää jokaista Manner-Suomen kuntaa nimeämään yhteyshenkilön, joka koordinoi kunnan ja valtionhallinnon välistä viestintää ja yhteistyötä kotoutumisen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämisessä ja käyttöönotossa. KEHA-keskus ja työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat nimetyille yhteyshenkilöille, miten kotoutumisen valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyvää kuntayhteistyötä jatketaan kotoutumisen viitearkkitehtuurityön valmistumisen jälkeen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus nimeää kotoutumisen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen kehittämiseen ja käyttöönottoon yhteyshenkilöksi hallinto- ja henkilöstösuunnittelijan ja varalle hallintojohtajan. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Tiedoksi

KEHA-keskus, asianosaiset, kehittämis- ja työllisyyspalvelut

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)