Kunnanhallitus, kokous 3.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Palvelusopimus House of Laplandin toimepiderahoituksesta 2023

MUODno-2022-581

Valmistelija

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Perustelut

House of Lapland on 15.3.2023 lähestynyt kuntia palvelusopimuksen toimenpiderahoituksesta vuodelle 2023.

Lapin yhteinen markkinointi- ja viestintätalo House of Lapland teki kunnille syksyllä 2022 esityksen kaksivaiheisesta rahoitusmallista, joka muodostui perusrahoituksesta toiminnan jatkamiseksi ja myöhemmin haettavasta rahoituksesta varsinaisiin markkinoinnin toimenpiteisiin. Perusrahoitus saatiin 20 kunnasta. Lapin liiton koollekutsuman Lapin brändipöydän kokoontumisissa on alkuvuonna linjattu brändimarkkinoinnin painopisteet ja toimenpiteet, joita House of Lapland lähtee toteuttamaan.

Nyt Lapin kunnilta haetaan rahoitusta markkinoinnin toimenpiteisiin vuodelle 2023 oheisen palvelusopimuksen mukaisesti. Markkinointitoimenpiteet, kuntakohtaisten rahoitusosuuksien kriteerit ja jakautuminen, sekä muut yksityiskohdat on esitelty tarkemmin palvelusopimuksen liitteessä 1. 

Toimenpiderahoituksen palvelusopimuspohja on sama kaikille kunnille ja se täydennetään myöhemmin sen mukaan, miten kyseinen kunta lähtee mukaan eri teemoihin (osaaja-, matkailu- ja elokuvalokaatiomarkkinointi).

House of Laplandin toimenpiderahoitusta on esitelty kuntajohtajien verkostolle 24.2.2023. Lisäksi asiaa pyritään esittelemään myös kunnanhallitusten puheenjohtajien verkostolle maaliskuun aikana.

Tässä vaiheessa Muonion kunnan rahoitusosuus on n. 8 000 euroa sisältäen pakollisen osuuden sekä valinnaisista 1, 2 ja 3 toimenpiteet (oheismateriaali). 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katri Rantakokko, hallintojohtaja, katri.rantakokko@muonio.fi

Kunnanhallitus päättää sitoutua palvelusopimukseen House of Laplandin toimenpiderahoituksesta vuodelle 2023. 

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen.

Esteellisyys

  • *********(hallintolaki 28.1 §)

Kokouskäsittely

Kunnanjohtaja ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1. §) ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 

Tiedoksi

HOL, kirjanpito, elinvoimapalvelut

Muutoksenhaku

 

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

 

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

 

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Muonion kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Muonion kunnanhallitus

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite: Muonion kunta, Puthaanrannantie 15, 99300 Muonio
Käyntiosoite: Puthaanrannantie 15 a
Sähköpostiosoite: kirjaamo@muonio.fi
Puhelinnumero: 0400 686 211

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30–15.30.

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Muonion kunnan kirjaamosta.