Kunnanhallitus, kokous 24.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Jerismajan ranta-asemakaavan muutos

MUODno-2023-164

Valmistelija

  • Jussi-Pekka Tammilehto, elinvoimajohtaja, jussi-pekka.tammilehto@muonio.fi
  • Jaakko Muotka, vs. elinvoimajohtaja, jaakko.muotka@muonio.fi

Perustelut

Maanomistaja on toimittanut hakemuksen Jerismajan ranta-asemakaavan muutoksen laatimiseksi kiinteistöjen 498-401-23-47, 498-401-23-46 ja 498-401-23-18 sekä osalle kiinteistöä 498-401-23-21. Maanomistaja huolehtii MRL 74 §:n mukaisesti kaavaehdotuksen laatimisesta ja kaavan laatijaksi on valittu Arkkitehtitoimisto Jarmo Lokio Oy, joka on toimittanut 12.4.2023 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS).

Kaavamuutoksen alainen alue on n. 1,16 ha ja muutoksen on tavoitteena mahdollistaa voimassa olevan ranta-asemakaavan mukaisille korttelialueille 10 (AO, erillispientalojen korttelialue, rakennusoikeus 300 k-m2) ja 11 (RA, lomarakennusten korttelialue, rakennusoikeus 100 k-m2) nykyisten viiden á 100 k-m2 vapaa-ajan rakennuksen (yht. 500 k-m2) lisäksi vastaanottorakennuksen (alustavasti 24 k-m2), jokaiselle mökille tulevan terassisaunan (á 5 k-m2, yht. 25 k-m2) sekä pienen polttopuuvaraston (alustavasti 11 k-m2) toteuttamisen. Lisäksi kaavamuutoksessa on tarkoitus osoittaa kiinteistön 23-21 alueelle rakennetut kortteliin 10 länsipuolitse johtava tieyhteys (Pakulankuja) ja imeytyskenttä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa osallisiksi on luettu viranomaisista mm. kunta, Lapin ELY-keskus, Lapin liitto, maakuntamuseo ja pelastuslaitos. Lisäksi osallisia ovat alueen maanomistajat ja rajanaapurit.

Maankäyttö- ja rakennuslain 74 §:n mukaan maanomistaja voi huolehtia ranta-asemakaavaa koskevan ehdotuksen laatimisesta omistamalleen ranta-alueelle. Ennen laatimiseen ryhtymistä on oltava yhteydessä kuntaan ja toimitettava osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Maanomistajan toimesta laadittu asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä.

Hallintosäännön 13 §:n mukaan kunnanhallitus ratkaisee ranta-asemakaavan laatimisen ottamisesta kunnan tehtäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Laura Enbuska-Mäki, kunnanjohtaja, laura.enbuska-maki@muonio.fi

Kunnanhallitus kuuluttaa Jerismajan ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulon ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville kunnan verkkosivuille. Maanomistajalta peritään kaavoitustaksan mukaiset kustannukset.

Päätös

Hallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen, tekniset virheet korjataan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. 

Tiedoksi

kaavanlaatija